MBA STUDIUM

Strategie a inovace v businessu

MBA - Strategie a inovace v businessu

Studijní program MBA Strategie a inovace v businessu je navržen tak, aby studentům poskytl detailní znalosti a dovednosti v oblasti strategického plánování, inovačního managementu a řízení změn. Program klade důraz na rozvoj schopností identifikovat a využívat nové příležitosti, analyzovat tržní trendy, rozpoznat příležitosti pro inovace a implementovat efektivní strategie pro dlouhodobý růst.

Studenti se seznámí s nejnovějšími teoriemi a praktikami v oblasti strategického řízení, inovací a podnikatelského myšlení. Program pokrývá klíčové aspekty, jako je strategická analýza, inovační strategie, digitální transformace a vedení změn. Zahrnuje rovněž studium metod a nástrojů pro efektivní rozhodování, plánování a implementaci strategických iniciativ.

Cílem studijního programu je vybavit studenty kompetencemi pro rozvoj a implementaci inovativních strategií, které přinášejí hodnotu pro organizaci a její zákazníky. Absolventi programu budou schopni analyzovat složité obchodní situace, identifikovat klíčové faktory úspěchu a navrhovat strategie pro růst a inovace.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Strategická analýza a plánování je zásadním prvkem pro úspěch v oblasti business strategie. Studenti se naučí, jak identifikovat a analyzovat klíčové vnější a vnitřní faktory ovlivňující podnik a seznámí se s metodami pro sledování a vyhodnocování výkonnosti strategií. Předmět poskytuje nástroje pro provádění SWOT analýzy, hodnocení konkurence a trhu a zdůrazňuje význam adaptability a inovace ve strategickém plánování. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti formulovat účinné strategické plány a cíle.

Předmět Vedení a management inovací se zaměřuje na rozvoj schopností pro řízení a podporu inovačních procesů v organizaci. Studenti se naučí, jak identifikovat a využívat příležitosti pro inovace a seznámí se s technikami pro podporu kreativity a inovačního myšlení v týmech. Předmět poskytuje detailní pohled na teorie a modely inovací a zahrnuje studium případových studií o úspěšných inovativních projektech. Důležitou součástí je pochopení role kultury a struktury organizace v inovačních procesech.

Předmět Udržitelný rozvoj a strategie v globálním prostředí se zaměřuje na integraci principů udržitelnosti do obchodních strategií a poskytuje ucelený pohled na udržitelné podnikání a jeho ekonomické, sociální a ekologické dimenze. Studenti se naučí, jak rozpoznat a reagovat na globální výzvy, jako jsou klimatické změny a sociální nerovnost a seznámí se s koncepty a nástroji pro vyhodnocování udržitelnosti projektů a strategií. Předmět zdůrazňuje význam etiky a odpovědnosti v globálním business prostředí.

Předmět Finanční řízení a strategické investice je zaměřen na rozvoj dovedností pro efektivní finanční řízení a investiční rozhodování a poskytuje znalosti o různých investičních strategiích a nástrojích. Studenti se naučí analyzovat finanční trhy a investiční příležitosti a seznámí se s metodami hodnocení finanční výkonnosti a zdraví podniku. Důraz je kladen na pochopení rizik a výnosů spojených s různými investičními rozhodnutími. Předmět také zahrnuje studium pokročilých finančních modelů a technik pro rozhodování o investicích.

Předmět Organizační chování a vedení změn poskytuje studentům vhled do dynamiky chování v organizacích. Studenti se zaměří na studium různých teorií a modelů organizačního chování a naučí se efektivně komunikovat a řešit konflikty v organizačním prostředí. Předmět zkoumá, jak organizační kultura a struktura ovlivňují chování zaměstnanců a poskytuje nástroje pro řízení změn a adaptace organizace v rychle se měnícím prostředí. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace potřeby změny a vytváření strategií pro její implementaci.

Předmět Marketingové strategie a branding se zaměřuje na vývoj efektivních marketingových plánů a strategií značky. Studenti se naučí analyzovat tržní trendy a chování zákazníků a zaměří se na vytváření silných marketingových strategií a jejich komunikaci. Předmět poskytuje znalosti o různých marketingových nástrojích a kanálech a zahrnuje studium digitálního marketingu a sociálních médií. Studenti se naučí měřit a vyhodnocovat účinnost marketingových kampaní.

Předmět Projektový management a implementace strategie poskytuje komplexní přehled o řízení projektů a jejich roli v implementaci obchodních strategií. Studenti se naučí základním principům a metodám projektového managementu a seznámí se s technikami pro řízení rizik, rozpočtů a časových harmonogramů. Předmět zdůrazňuje význam pečlivého plánování, organizace a řízení projektů a zkoumá, jak lze projekty využít k dosažení strategických cílů organizace. Důležitou součástí předmětu je také rozvoj dovedností pro efektivní komunikaci a týmovou práci.

Předmět Digitální transformace a technologické inovace se zaměřuje na význam a dopad digitálních technologií v moderním podnikání. Studenti se naučí, jak technologie mění obchodní modely a procesy a seznámí se s principy a strategiemi digitální transformace. Důraz je kladen na vývoj dovedností pro řízení technologických změn v organizaci.

Předmět Etika a udržitelnost v businessu se zaměřuje na etické výzvy a otázky udržitelnosti v podnikovém prostředí. Studenti se naučí rozpoznávat a řešit etická dilemata v obchodních rozhodnutích a seznámí se s mezinárodními standardy a principy odpovědného podnikání. Předmět zdůrazňuje význam udržitelných obchodních praktik a odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí a zahrnuje studium případových studií o etických výzvách a udržitelných iniciativách. Důraz je kladen na vývoj dovedností pro vytváření eticky a ekologicky odpovědných strategií.

Předmět Rozvoj osobních a vedoucích dovedností je zaměřen na osobní rozvoj a rozvoj vedoucích dovedností pro profesionální úspěch. Studenti se zaměří na rozvoj klíčových dovedností, jako je komunikace, rozhodování a řešení problémů a naučí se, jak rozvíjet a využívat emoční inteligenci ve vedení. Předmět poskytuje nástroje a techniky pro efektivní vedení a motivaci týmů a zdůrazňuje význam adaptace a pružnosti v dynamickém pracovním prostředí. Důležitou součástí je předmětu je také sebepoznání a osobní rozvoj jako základ pro úspěšné vedení.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Lubomír Klesla, Ph.D.