MBA STUDIUM

Management udržitelnosti

  • Úvod
  • /
  • MBA – Management udržitelnosti

MBA - Management udržitelnosti

Studium MBA se zaměřením na Management udržitelnosti vybaví studenty důležitými znalostmi a dovednostmi potřebnými k rozvoji a realizaci udržitelných strategií v organizacích různých typů a velikostí. Program se zabývá klíčovými otázkami, které se týkají environmentálního dopadu, sociální zodpovědnosti a ekonomické životaschopnosti. Díky tomu budou studenti schopni integrovat zásady udržitelnosti do firemní strategie a řízení.

Tento studijní program je ideální pro vedoucí pracovníky, manažery, podnikatele a konzultanty, kteří chtějí stát v čele změn směřujících k udržitelnější budoucnosti. Kurz poskytuje nejen teoretické znalosti v oblasti udržitelnosti, ale také praktické nástroje a metody pro její implementaci v reálném podnikatelském prostředí. Studiem programu získají absolventi schopnost vést svou organizaci k eticky a ekologicky zodpovědným rozhodnutím, která přinesou dlouhodobý úspěch a pozitivní dopad na společnost. Absolventi tohoto programu nejenže získají komplexní podnikatelské vzdělání, ale také se stanou lídry v oblasti udržitelnosti

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět studenty zasvětí do konceptů a teorií týkajících se udržitelnosti v obchodním kontextu. Studenti se seznámí s principy udržitelnosti a jejich aplikací v praxi. Předmět rovněž pokrývá historii a evoluci udržitelnosti a hlavní výzvy a příležitosti s tím spojené. Předmět poskytuje studentům pochopení základních principů a metod, které tvoří základ udržitelného řízení v organizacích. Studenti se naučí rozlišovat mezi různými koncepty udržitelnosti, včetně sociální, environmentální a ekonomické roviny. Důraz je kladen na pochopení, jak se tyto principy prolínají s tradičními obchodními modely. Zároveň se studenti seznámí s různými nástroji a technikami, které podporují udržitelné rozhodování.

Strategické plánování pro udržitelnost je předmět, který se věnuje integraci udržitelných zásad do strategického rozhodování podniků. Studenti se naučí, jak identifikovat a vytvářet strategické iniciativy, které se zaměřují na dosažení udržitelných výsledků. Důraz je kladen na pochopení, jak může strategické plánování pro udržitelnost napomoci dosáhnout vyššího ekonomického výkonu a zároveň chránit životní prostředí a podporovat sociální spravedlnost. Předmět se zabývá vztahem mezi udržitelností a korporátní strategií, včetně role vedení a interních stakeholderů v tomto procesu. Předmět poskytuje rámec pro začlenění udržitelnosti do širšího strategického kontextu a ukazuje, jak může udržitelnost ovlivnit a být ovlivněna vnějším prostředím podniku.

Předmět technologie a inovace pro udržitelnost se zaměřuje na role, kterou hrají moderní technologie při podpoře udržitelných postupů v organizacích. V rámci předmětu je kladen důraz na důležitost technologického pokroku při řešení klíčových výzev, jako je snižování emisí skleníkových plynů, zlepšení energetické efektivnosti a minimalizace odpadu. Studenti se naučí, jak mohou technologické inovace posílit konkurenceschopnost organizace, zatímco současně přispívají k udržitelnému rozvoji. Předmět také zdůrazňuje důležitost kritického myšlení při hodnocení technologických řešení z hlediska jejich celkového dopadu na udržitelnost.

Předmět sociální odpovědnost firem se věnuje roli organizací v širším společenském kontextu. Předmět se hlouběji věnuje konceptu sociální odpovědnosti firem (CSR) a jeho roli v moderním podnikání. Studenti se budou učit o historii a vývoji CSR, stejně jako o hlavních motivacích a výhodách pro podniky, které se rozhodnou pro tuto cestu. Předmět zkoumá různé aspekty CSR, včetně environmentálních, sociálních a governance inovací. Klíčovým tématem je pochopení, jak může CSR přispět k větší korporátní transparentnosti, důvěře stakeholderů a dlouhodobé hodnotě pro akcionáře. Studenti se naučí, jak integrovat CSR do strategií firem a jak mohou organizace měřit a komunikovat svůj sociální a environmentální dopad.

Předmět se věnuje důležitým metodám a nástrojům pro měření a hodnocení dopadu organizací na udržitelnost. Studenti se seznámí s různými metrikami a ukazateli, které mohou být využity k hodnocení dopadu na životní prostředí, sociální výzvy a korporátní správu. Předmět poskytuje vhled do toho, jak mohou být tyto metriky integrovány do rozhodovacích procesů, řízení výkonnosti a reportování. Důležitým tématem je také pochopení, jak může měření a hodnocení dopadu pomoci organizacím identifikovat oblasti pro zlepšení, vytvářet hodnotu pro stakeholdery a posilovat svou pozici na trhu. Studenti se naučí, jak sbírat relevantní data, jak hodnotit a měřit dopad společností a jak komunikovat výsledky svým stakeholderům. Předmět rovněž zdůrazňuje význam transparentnosti a upřímnosti při hodnocení udržitelnosti.

Předmět se soustředí na proces ověřování environmentálních, sociálních a správních aspektů výkonu organizace. Studenti se naučí, jakým způsobem se provádí externí a interní audity těchto aspektů, jaké jsou hlavní metodologie a nástroje používané v oblasti ESG auditu, a jak mohou být tyto audity integrovány do širších procesů řízení rizik a výkonnosti. Předmět také zdůrazňuje význam transparentního a důvěryhodného reportování pro stakeholdery a klade důraz na nejlepší praxe v oblasti ESG auditu. Studenti se naučí, jak mohou audity pomoci organizacím identifikovat oblasti rizika, příležitosti pro zlepšení a posilovat svůj závazek k udržitelnosti.

Předmět ESG reportování se věnuje technikám a postupům pro komunikaci o environmentálních, sociálních a správních výkonech organizace. Studenti se naučí rozpoznat, jak se vyvíjejí standardy a praxe v oblasti ESG reportování, a jak mohou organizace účinně komunikovat svůj dopad na udržitelnost. Předmět zdůrazňuje důležitost transparentního, důvěryhodného a srovnatelného reportování, které odpovídá očekáváním různých stakeholderů. Studenti se také seznámí s metodami sběru dat, analýzy a prezentace informací. Dále se budou studenti učit o tom, jak může ESG reportování přispět k lepšímu řízení rizik, zlepšení výkonnosti a budování důvěry mezi organizací a jejími stakeholdery.

Předmět právo a etika v udržitelném podnikání zkoumá právní rámec a etické zásady týkající se udržitelnosti v podnikatelském prostředí. Předmět se věnuje důležitým aspektům práva a etiky v kontextu udržitelného podnikání. Studenti se naučí, jak právní předpisy a normy ovlivňují udržitelnost v různých průmyslových odvětvích a zemích. Předmět zdůrazňuje roli etiky v rozhodovacích procesech, a jak mohou organizace přijmout a uplatňovat etické normy ve svém podnikání, a jak mohou etické normy a právní rámce podporovat dlouhodobý úspěch organizace. Studenti se seznámí s klíčovými právními předpisy a normami a zjistí, jak mohou etické hodnoty podporovat udržitelné rozhodování a chování v organizacích.

Předmět vedení a firemní kultura v udržitelném podnikání se zaměřuje na to, jak mohou lídři a manažeři vytvářet kulturu, která podporuje udržitelnost. Předmět se zaměřuje na klíčovou roli vedení a firemní kultury v oblasti udržitelnosti. Studenti se naučí, jak mohou vedoucí pracovníci a týmy formovat a podporovat kulturu udržitelnosti v rámci organizace. Předmět zdůrazňuje, jak může silná vize, závazek a zapojení vedoucích pracovníků vést k lepšímu řízení udržitelnosti a vytvářet dlouhodobou hodnotu, a jak může být kultura organizace měřena, rozvíjena a posilována, aby podporovala udržitelné cíle.

Předmět globální trendy a výzvy v oblasti udržitelnosti se zabývá aktuálními globálními výzvami a trendy týkajících se udržitelnosti. Studenti se seznámí s různými aspekty, od klimatických změn a biologické rozmanitosti po sociální nerovnost a hospodářskou stabilitu. Předmět také zkoumá, jak mohou organizace reagovat na tyto globální výzvy a jak mohou přispět k řešení některých z nejnaléhavějších problémů světa.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

JUDr. Vojtěch Stejskal