EMBA STUDIUM

EMBA - Executive MBA

 • Úvod
 • /
 • EMBA – Executive MBA

EMBA - Executive MBA

Executive MBA (EMBA) je prestižní studijní program navržený pro zkušené manažery a vysoce postavené pracovníky, kteří chtějí posílit své manažerské dovednosti a rozšířit své znalosti v oblasti podnikání. EMBA program je nabízen ve formátu 100% online, což umožňuje studentům flexibilitu a přizpůsobení studia svým profesním a osobním závazkům.

Cílem EMBA programu je poskytnout studentům interdisciplinární znalosti v oblasti strategického vedení, inovací, globálního podnikání, etiky, leadershipu a dalších důležitých manažerských disciplín. Studenti se budou učit z nejnovějších teoretických poznatků a praktických příkladů, které jsou relevantní pro současný podnikatelský svět.

EMBA program také nabízí studentům možnost vybrat si 2 volitelné předměty z celkové nabídky 10 předmětů. Tato flexibilita umožňuje studentům přizpůsobit studium svým potřebám a preferencím, a zaměřit se na oblasti, které jsou pro ně nejdůležitější a relevantní v jejich profesním rozvoji.

V rámci EMBA programu budou studenti pracovat na rozvoji kritického myšlení, analytických schopností a strategického rozhodování. Budou také rozvíjet své schopnosti v oblasti komunikace, týmové spolupráce a vedení, které jsou klíčové pro úspěšné řízení organizace.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
74.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Executive MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Obsah předmětu zahrnuje téma projektového cyklu, rizikového managementu, týmového řízení a konfliktního řešení v projektovém prostředí. Studenti se budou zabývat také strategiemi a postupy pro úspěšné implementace změn, včetně změnových plánů, komunikace a zapojení zaměstnanců.

Cílem předmětu je naučit studenty efektivně plánovat, řídit a monitorovat projekty a změnové procesy v organizaci. Studenti budou rozvíjet své dovednosti v oblasti projektového a změnového managementu, včetně schopnosti identifikovat a řešit problémy a překážky v průběhu projektů a změnových procesů. Předmět přispívá k rozvoji manažerských dovedností studentů a připravuje je na úspěšné řízení projektů a změn v pracovním prostředí.

Předmět se zaměřuje na finanční aspekty řízení organizace a investičních rozhodnutí. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro finanční analýzu, plánování a řízení v rámci manažerských rozhodnutí.

Studenti se seznámí s klíčovými finančními principy a metodami, včetně analýzy finančních výkazů, hodnocení investičních příležitostí, správy pracovního kapitálu a finančního plánování. Předmět zahrnuje také studium finanční analýzy a interpretace finančních ukazatelů.

Cílem předmětu je naučit studenty finanční analýzu a plánování v rámci manažerských rozhodnutí. Studenti budou rozvíjet své dovednosti v oblasti finančního řízení, hodnocení investic a strategického plánování. Předmět přispívá k rozvoji finanční gramotnosti studentů a připravuje je na úspěšné rozhodování v oblasti financí a investic v rámci manažerského prostředí.

Předmět Strategický management se zaměřuje na vývoj a implementaci strategií pro dosažení dlouhodobé konkurenční výhody organizace. Předmět je navržen tak, aby studentům poskytl znalosti a dovednosti potřebné pro strategické rozhodování a plánování v podnikatelském prostředí. Studenti se budou učit analýze vnějšího a vnitřního prostředí organizace, identifikaci strategických cílů a formulaci konkurenčních strategií. Dále budou probírány různé metody a nástroje pro strategickou analýzu, včetně Porterova modelu pěti sil, SWOT analýzy a analýzy hodnotového řetězce. Bude se také zkoumat proces strategického plánování, implementace strategie a hodnocení jejího úspěchu.

Cílem předmětu Strategický management je připravit studenty na roli manažera, který je schopen formulovat a implementovat efektivní strategie pro organizaci. Studenti se naučí analyzovat podnikatelské prostředí, identifikovat konkurenční výhody a strategické příležitosti a vyvíjet strategie, které odpovídají cílům a potřebám organizace. Tato schopnost je nezbytná pro dlouhodobý růst a udržitelný úspěch organizace v konkurenčním prostředí.

Manažerská psychologie je fascinující oblast, která se zabývá tím, jak se psychologické principy a teorie uplatňují v kontextu řízení a leadershipu. Předmět zahrnuje studium motivace, komunikace, rozhodování, stresu na pracovišti a dalších témat, která jsou pro manažery zásadní. Budete mít příležitost prozkoumat, jak mohou být různé teorie použity k řešení konkrétních problémů a výzev, s nimiž se manažeři setkávají v praxi. Skrze studium manažerské psychologie získáte vědomosti a dovednosti, které vám umožní efektivně vést týmy, zvládat konflikty a vytvářet pracovní prostředí, které podporuje výkon a pohodu zaměstnanců.

Krizový management je předmět, ve kterém se studenti naučí, jak se orientovat v nepředvídatelných a stresujících situacích, jak analyzovat a hodnotit možné scénáře a jak na ně rychle a efektivně reagovat. Zároveň se věnují studiu různých typů krizí, ať už jde o finanční krize, přírodní katastrofy, nebo technologické selhání. To vše jim umožní efektivně řídit týmy a zdroje v době, kdy je jejich nasazení klíčové.

Předmět se zaměřuje na procesy rozhodování v manažerském prostředí a využití analytických nástrojů pro podporu rozhodování. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro efektivní rozhodování v rámci managementu.

Studenti se seznámí s různými přístupy k rozhodování, strategickým plánováním a analýzou dat. Předmět zahrnuje studium kvantitativních a kvalitativních analýz, statistických metod a technik pro získávání a interpretaci dat. Studenti se také naučí využívat informační technologie a softwary pro analýzu a vizualizaci dat.

Předmět Kreativita a inovace v řízení se zaměřuje na podporu kreativního myšlení a inovačního potenciálu v manažerském prostředí. Cílem předmětu je rozvíjet schopnost generovat nové nápady, hledat inovativní řešení a podporovat inovativní kulturu ve firmách. Studenti se naučí různé techniky a metody pro podporu kreativity a inovace, včetně brainstormingu a prototypování. Předmět podporuje rozvoj dovedností přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce a nalézat nové přístupy k zlepšování podnikání.

Předmět Manažerské dovednosti a komunikace se zaměřuje na rozvoj klíčových manažerských dovedností a efektivní komunikaci v manažerském prostředí. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro úspěšné vedení týmu, motivaci zaměstnanců a efektivní komunikaci s různými zainteresovanými stranami.

Studenti se seznámí s různými aspekty manažerských dovedností, včetně vedení a motivace týmu, řízení konfliktů, rozhodování a plánování. Předmět zahrnuje studium efektivního komunikačního procesu, včetně verbální a neverbální komunikace, aktivního poslechu a prezentace.

 1. Leadership a vedení
 2. Obchodní strategie a konkurenční analýza
 3. Marketingový management a brand management
 4. Mezinárodní obchodní právo a etika
 5. Manažerská etika a společenská odpovědnost
 6. Personalistika a řízení lidských zdrojů
 7. Digitální transformace a strategie
 8. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost
 9. Mezinárodní leadership a týmová spolupráce
 10. Inovace a podnikatelský rozvoj
 11. Manažerská ekonomika
 12. Talentový management
 13. Obchodní strategie a inovace
 14. Leadership a rozvoj týmu
 1. Leadership a vedení
 2. Obchodní strategie a konkurenční analýza
 3. Marketingový management a brand management
 4. Mezinárodní obchodní právo a etika
 5. Manažerská etika a společenská odpovědnost
 6. Personalistika a řízení lidských zdrojů
 7. Digitální transformace a strategie
 8. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost
 9. Mezinárodní leadership a týmová spolupráce
 10. Inovace a podnikatelský rozvoj
 11. Manažerská ekonomika
 12. Talentový management
 13. Obchodní strategie a inovace
 14. Leadership a rozvoj týmu

Titul EMBA (Executive Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Jiří Dvořák, MBA