MBA STUDIUM

Investiční management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Investiční management

MBA - Investiční management

Studijní program se zaměřením na Investiční management je pokročilý studijní program, který se zaměřuje na investiční management a související oblasti. Tento program je navržen tak, aby poskytl studentům nezbytné dovednosti a znalosti potřebné k úspěšné kariéře v investičním managementu a financích. Program začíná sérií základních předmětů, které pokrývají klíčové obchodní a manažerské disciplíny, včetně účetnictví, marketingu, strategického řízení a organizačního chování. Ty poskytují pevný základ, na kterém mohou studenti stavět.

V rámci studijního programu se studenti také naučí, jak aplikovat teoretické koncepty a techniky na reálné investiční rozhodování prostřednictvím případových studií, projektů a simulací. Kromě těchto technických dovedností program zdůrazňuje také důležitost soft skills jako je kritické myšlení, etické rozhodování a efektivní komunikace, které jsou nezbytné pro úspěch v jakékoli obchodní roli.

Program tak poskytuje studentům komplexní a praktický přístup k investičnímu managementu, připravuje je na různé role v oblasti financí a investic a poskytuje nástroje a rámce potřebné k tomu, aby se stali efektivními a odpovědnými lídry v tomto dynamickém a náročném oboru.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Tento předmět se zaměřuje na základní principy a nástroje používané v investičním managementu. Studenti se seznámí s klíčovými koncepty, jako je riziko a návratnost, oceňování aktiv, efektivní trhy a investiční strategie.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní pochopení principů a nástrojů investičního managementu, seznámit studenty s různými druhy investičních nástrojů a strategií a rozvíjet schopnosti studentů analyzovat a hodnotit investiční příležitosti.

Tento předmět se zaměřuje na klíčové aspekty řízení investičních portfolií a princip diverzifikace. Studenti se naučí, jak sestavit a spravovat diverzifikované investiční portfolia s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko. Předmět poskytne hluboké porozumění pro modely oceňování aktiv, moderní portfoliovou teorii, měření a řízení rizika a strategie rebalancingu.

Studijní předmět Analýza a výběr investičních příležitostí se zaměřuje na systematické hodnocení a rozhodování v oblasti investic. Studenti se seznámí s různými metodami a technikami pro analýzu investičních příležitostí a vytváření investičních rozhodnutí. Předmět zahrnuje studium finančních a ekonomických ukazatelů, hodnocení rizika a výnosu, a analýzu trhu a konkurence. Studenti se naučí používat nástroje jako diskontovaný cash flow (DCF), net present value (NPV) a internal rate of return (IRR) pro hodnocení investičních projektů. Dále se budou zabývat strategiemi diverzifikace portfolia, alokací aktiv a dlouhodobým finančním plánováním. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné pro kvalifikované rozhodování v oblasti investic a optimalizaci využití finančních prostředků s ohledem na riziko a výnos.

Předmět se zaměřuje na principy a strategie investování založeného na hodnotě a fundamentální analýze podniků. Studenti se seznámí s konceptem hodnotového investování, které se zaměřuje na identifikaci podhodnocených a přeceněných aktiv na trhu. Předmět se dále věnuje fundamentální analýze, která zahrnuje studium finančních výkazů, ekonomických faktorů a tržních trendů s cílem posoudit hodnotu podniku.

Studenti se naučí používat různé metody fundamentální analýzy, včetně analýzy poměrových ukazatelů, hodnocení cash flow a ocenění podniku. Předmět se také zabývá strategiemi diverzifikace portfolia, řízením rizika a dlouhodobým investičním rozhodováním.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné pro hodnotové investování založené na pečlivé fundamentální analýze. Studenti se budou učit identifikovat atraktivní investiční příležitosti, analyzovat finanční výkazy a hodnotit potenciál podniků.

Předmět se zabývá studiem procesu private equity a venture capital, včetně získávání finančních prostředků, výběru investičních projektů, hodnocení rizika a výnosu a správy investic. Studenti se naučí rozlišovat mezi různými typy kapitálu, jako je ekonomický, kulturní nebo sociální kapitál, a pochopí strategie investičních společností.

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší porozumění private equity a venture capital jako investičním strategiím a poskytnout jim dovednosti potřebné pro analýzu, hodnocení a správu investic v těchto oblastech. Studenti se budou učit identifikovat vhodné investiční příležitosti, posuzovat jejich potenciál a rizika a vytvářet strategie pro efektivní využití soukromého a rizikového kapitálu ve finančním prostředí.

Předmět zahrnuje studium rizikového a výnosového profilu investic, hodnocení tržních trendů, analýzu konkurence a makroekonomických faktorů. Studenti se naučí používat analytické nástroje, jako je diskontovaný cash flow (DCF), hodnotové investování a techniky alokace aktiv, které jim pomohou při rozhodování o vhodném rozložení investičního portfolia.

Další součástí předmětu je studium strategického plánování investic, včetně stanovení investičních cílů, vyhodnocování rizika a vytváření dlouhodobých strategií. Studenti se budou také zabývat faktory, které ovlivňují investiční rozhodování, jako je daňová politika, regulace a etické záležitosti.

Předmět se zabývá studiem ESG analýzy a hodnocení, včetně identifikace a měření relevantních ESG ukazatelů. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti potřebné pro začlenění ESG faktorů do investičního rozhodování a tvorbu udržitelných investičních strategií. Studenti se budou učit identifikovat a hodnotit ESG faktory, analyzovat jejich dopad na výkonnost podniků a investic a vytvářet investiční portfolia, která zohledňují udržitelnost a společenskou odpovědnost. Předmět přispívá k rozvoji schopnosti efektivně investovat s ohledem na ESG faktory a podporuje udržitelný a odpovědný přístup k investování.

Studijní předmět Investiční analýza a modelování se zaměřuje na analytické metody a modely používané při hodnocení investičních příležitostí a rozhodování v oblasti financí. Studenti se seznámí s teoretickými základy a praktickými aplikacemi investiční analýzy a modelování.

Předmět zahrnuje studium finančních ukazatelů a technik pro hodnocení výkonnosti a finanční stability podniků. Studenti se naučí analyzovat finanční výkazy, provádět finanční analýzu a vyhodnocovat rizika a výnosy při investičním rozhodování. Dále se budou věnovat metodám diskontovaného cash flow (DCF), které slouží k ocenění investičních projektů a podniků.

Předmět zahrnuje studium identifikace, měření a řízení rizik spojených s aktivy a pasivy finanční instituce. Studenti se naučí analyzovat a hodnotit rizikové faktory, jako je úrokové riziko, likviditní riziko a tržní riziko. Dále se budou věnovat technikám správy bilance, alokaci aktiv a pasiv, a strategiím zajištění.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní správu aktiv a pasiv finanční instituce a řízení s nimi spojených rizik. Studenti se budou učit identifikovat a analyzovat rizika, navrhovat strategie pro optimalizaci bilance a implementovat opatření k zajištění finanční stability. Předmět přispívá k rozvoji schopnosti efektivně řídit aktivní a pasivní stranu bilance a dosahovat stabilního a udržitelného vývoje finanční instituce.

Předmět se zaměřuje na studium etických aspektů a regulačního rámce v oblasti investic. Studenti se seznámí s klíčovými etickými otázkami, které se vyskytují při investování, a s právním a regulačním prostředím, které upravuje investiční činnost.

Předmět zahrnuje diskuzi o etických zásadách a hodnotách v investování, včetně otázek ohledně odpovědného investování, udržitelnosti a sociálního dopadu investic. Studenti se naučí analyzovat etické dilemata, jako je konflikt zájmů, insider trading a manipulace trhu, a diskutovat o možných řešeních a etických rámcích pro investiční rozhodování.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. David Veselý, MBA