MBA STUDIUM

Sales Management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Sales management

MBA - Sales management

Studijní program vám poskytne komplexní a strategické porozumění prodejnímu cyklu, správě prodejního týmu a efektivnímu vyjednávání. Během tohoto programu se budete zabývat klíčovými aspekty sales managementu, jako je strategické plánování prodeje, budování a řízení prodejního týmu, identifikace a využití tržních příležitostí, a mnoho dalších. Získáte hlubší povědomí o prodejních strategiích, technikách a nástrojích, které vám pomohou rozvíjet nové obchodní příležitosti, posilovat zákaznické vztahy a dosahovat vytyčených cílů.

Studijní program je vhodný pro profesionály v oblasti prodeje, obchodu a marketingu, kteří chtějí posílit své schopnosti a znalosti v sales managementu a vést týmy k prodejnímu úspěchu. Je také ideální pro podnikatele a majitele malých a středních podniků, kteří se chtějí naučit efektivně řídit své prodejní aktivity a maximalizovat svůj obchodní potenciál. Studium MBA Sales management vám poskytne cenné nástroje a perspektivy, které vám umožní držet se současných trendů v oblasti prodeje a vytvořit si tak konkurenční výhodu na trhu. Připojte se k našemu programu a posuňte své prodejní dovednosti na vyšší úroveň.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Sales Management se zaměřuje na strategické plánování, organizaci a řízení prodejních aktivit v rámci podniku. Studenti budou zkoumat klíčové aspekty prodeje, včetně vedení a motivace prodejního týmu, stanovení prodejních cílů, vyhodnocování výkonu prodejního týmu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Předmět se zaměřuje na strategie prodeje, procesy náboru a výběru prodejního personálu, rozvoj dovedností v oblasti prodeje, využívání technologií a nástrojů pro efektivní správu prodeje. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní vedení prodejních týmů, posílit jejich dovednosti v oblasti prodeje a strategického myšlení a přispět k dosažení obchodních cílů organizace.

Předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností a strategií potřebných pro úspěšné vyjednávání a získávání obchodních zakázek. Studenti budou studovat různé metody, taktiky a techniky vyjednávání, včetně porozumění základním procesům, komunikace a psychologie vyjednávání. Předmět se zaměřuje na analýzu potřeb zákazníků, stanovení hodnoty nabídky, vyjednávání cen a podmínek s různými zainteresovanými stranami. Studenti se také naučí identifikovat a využívat strategie pro získávání nových zakázek a budování dlouhodobých obchodních vztahů. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi a znalostmi potřebnými pro efektivní vyjednávání a získávání zakázek, a tím přispět k jejich profesnímu růstu a úspěchu v obchodním prostředí.

Prodejní analýza a plánování se zaměřuje na důkladné porozumění a aplikaci principů prodejní analýzy a plánování v rámci podniku. Studenti se budou učit provádět analýzy trhu, zkoumat konkurenční prostředí a vyhodnocovat interní faktory ovlivňující prodejní výkon. Předmět zahrnuje studium různých metod sběru a analýzy dat, které podporují efektivní rozhodování v prodeji. Studenti se naučí vytvářet prodejní plány a strategie, které jsou přizpůsobeny cílům organizace a specifickým potřebám zákazníků. Důraz je kladen na využívání prodejních ukazatelů a metrik pro hodnocení výkonu a identifikaci obchodních příležitostí. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti pro efektivní analýzu trhu, plánování prodeje a strategické rozhodování v oblasti prodeje, s cílem dosáhnout obchodních úspěchů a dlouhodobého růstu organizace.

Předmět se zaměřuje na rozvoj klíčových schopností a dovedností potřebných pro úspěšné vedení a řízení prodejního týmu. Cílem předmětu je poskytnout studentům praktické nástroje a strategie, které jim pomohou úspěšně vést prodejní tým, dosahovat obchodních cílů a posílit konkurenční výhodu organizace na trhu. Studenti se budou učit efektivním komunikačním strategiím, motivaci a inspiraci prodejců, plánování a organizaci prodejních aktivit a vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky.

Cílem předmětu Prodejní psychologie a vliv na rozhodování zákazníků je poskytnout studentům základní povědomí o psychologických faktorech ovlivňujících prodejní proces a rozhodování zákazníků. Studenti se seznámí s klíčovými teoretickými koncepty a praktickými strategiemi v oblasti prodejní psychologie. Cílem je rozvoj dovedností pro efektivní komunikaci se zákazníky, vyjednávání, vytváření dlouhodobých vztahů a využívání emocionálního marketingu. Předmět také klade důraz na etické používání prodejních technik a minimalizaci manipulace.

Předmět se zaměřuje na strategie a nástroje, které slouží k efektivní podpoře prodeje a vytváření pozitivního vnímání organizace u zákazníků. Studenti se seznámí s principy a postupy podpory prodeje, včetně vytváření marketingových kampaní, propagace produktů a služeb, a komunikace se zákazníky. Předmět také zahrnuje studium veřejných vztahů (PR) a jak je využít k budování pověsti organizace a vytváření pozitivního vnímání zákazníků a veřejnosti obecně. Studenti se naučí plánovat a implementovat efektivní PR strategie, vytvářet média a veřejné akce, a správně komunikovat s různými cílovými skupinami. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi a znalostmi potřebnými k úspěšnému propojení podpory prodeje a PR s obchodními cíli organizace, a posílit jejich schopnost budovat silné vztahy se zákazníky a veřejností.

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozsáhlé teoretické znalosti o marketingu a komunikaci, které jsou klíčové pro úspěšný prodej a řízení. Studenti získají hluboké porozumění pro současné teorie a praxe marketingu a komunikace v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Předmět je navržen tak, aby studentům předal solidní základy v oblastech jako je marketingový mix, segmentace trhu, cílení a poziciování, značka a image, produktový management, komunikace se zákazníky a strategické plánování marketingu.

Předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti efektivního a přesvědčivého vystupování před publikem. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro sebejistou a profesionální prezentaci, která osloví a přesvědčí posluchače.

Studenti se seznámí s principy úspěšné prezentace, včetně přípravy obsahu, struktury a vizuálních prvků prezentace. Předmět zahrnuje studium verbální a neverbální komunikace, techniky pro řečnické dovednosti a efektivní využití audiovizuálních prostředků.

Tento předmět je zaměřen na výuku o základních právních otázkách a etických standardech v prodejních procesech a praxi. Studenti budou seznámeni s různými aspekty právního prostředí, které ovlivňují prodej a komerční transakce, jako jsou smlouvy, odpovědnost za produkty, duševní vlastnictví a spotřebitelské právo. Součástí je také etická problematika a důležitost dodržování etických kodexů při obchodních jednáních.

Předmět je zaměřen na poskytnutí studentům praktických znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné řízení prodeje v dnešní digitálně zaměřené obchodní krajině. Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy a technologiemi v digitálním marketingu a prodeji, včetně sociálních médií, e-commerce, mobilního marketingu a digitální analýzy. Předmět také zdůrazňuje význam strategického plánování a implementace prodejních strategií v digitálním prostředí.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Pavel Král, Ph.D.