MBA STUDIUM

Řízení lidských zdrojů

  • Úvod
  • /
  • MBA – Řízení lidských zdrojů

MBA - Řízení lidských zdrojů

Studium MBA se zaměřením na Řízení lidských zdrojů vám otevře dveře k novým přístupům a strategiím v oblasti lidských zdrojů. Během tohoto programu se budete zabývat klíčovými tématickými oblastmi, jako je lidský kapitál, talent management, rozvoj zaměstnanců, management změny a inovacemi v lidských zdrojích. Získáte nejen hluboké teoretické znalosti, ale také praktické nástroje, které vám umožní efektivně řídit lidské zdroje ve své organizaci a dosahovat vynikajících výsledků.

Studijní program je vhodný pro manažery, personalisty a odborníky v oblasti lidských zdrojů, kteří se chtějí stát lídry ve svém oboru a přispět k úspěchu své organizace. Je ideální pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti lidských zdrojů a strategického řízení týmů. Studium MBA Řízení lidských zdrojů vám umožní rozvíjet své schopnosti ve vedení lidí, motivování zaměstnanců, budování silných organizačních kultur a efektivního personálního řízení.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Studijní předmět HR management se zaměřuje na strategické a operační aspekty řízení lidských zdrojů v organizaci. Studenti se seznámí s klíčovými principy a postupy souvisejícími s náborovým procesem, výběrem a zaškolením zaměstnanců. Budou se učit o strategiích motivace a zúročení potenciálu zaměstnanců, včetně systémů odměňování a hodnocení výkonu. Předmět zahrnuje také témata jako rozvoj kariéry, řízení změny a pracovních vztahů. Studenti se seznámí s legislativními aspekty pracovního práva a etiky v oblasti lidských zdrojů. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní řízení a vedení lidí v rámci organizace, a tím přispět k dosažení jejích cílů a dlouhodobého úspěchu.

Studijní předmět Základy psychologie v HR se zabývá aplikací psychologických principů a teorií v oblasti řízení lidských zdrojů. Studenti se seznámí s klíčovými psychologickými koncepty, které ovlivňují chování zaměstnanců a vztahy v pracovním prostředí. Předmět zahrnuje témata jako motivace, osobnost, vnímání, učení, emocionální inteligence a sociální interakce. Studenti se naučí rozpoznávat a analyzovat psychologické faktory ovlivňující výkon, angažovanost, spokojenost zaměstnanců a týmovou dynamiku. Důraz je kladen na praktické využití psychologických poznatků při náboru, výběru, rozvoji zaměstnanců a řízení změn v organizaci. Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší porozumění lidskému chování a psychologickým procesům, aby mohli efektivněji pracovat s lidmi v rámci HR managementu.

Předmět Leadership a řízení změn je zaměřen na rozvoj dovedností a schopností potřebných pro efektivní vedení a řízení procesu změn v organizaci. Studenti se budou zabývat klíčovými teoretickými a praktickými aspekty leadershipu a strategiemi, které umožňují vytvářet a udržovat inspirativní pracovní prostředí. Předmět se dále zaměřuje na analýzu a řízení změn, včetně identifikace faktorů, které ovlivňují úspěšnost změnových procesů, a na vývoj strategií pro jejich úspěšné implementace. Studenti se naučí posuzovat a řešit organizační výzvy, které přináší změny, a rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace, motivace a budování týmů. Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými nástroji a perspektivou pro úspěšné vedení lidí a efektivní řízení změn v organizaci s ohledem na specifické výzvy a cíle.

Studijní předmět Základy marketingu v HR se zabývá využitím principů a strategií marketingu ve správě lidských zdrojů. Studenti budou zkoumat, jak využít marketingového přístupu k přitahování, angažování a udržování zaměstnanců. Předmět se zaměřuje na identifikaci a porozumění potřebám zaměstnanců a vytváření efektivních způsobů komunikace a prezentace zaměstnavatele jako atraktivního pracovního prostředí. Studenti se naučí využívat marketingové nástroje a techniky pro budování značky zaměstnavatele, zlepšování zaměstnaneckého prožitku a zvyšování retence zaměstnanců. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné k efektivnímu řízení lidských zdrojů s důrazem na marketingový přístup a vytváření hodnotného pracovního prostředí pro zaměstnance.

Cílem předmětu je vybavit studenty nástroji a perspektivou, které umožní úspěšné řízení lidí v multikulturním prostředí a vytváření synergických vztahů založených na kulturní rozmanitosti. Předmět se proto zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných pro efektivní interakci a vedení lidí v prostředí s různorodými kulturními pozadími. Studenti budou zkoumat výzvy a přínosy multikulturalismu v pracovním prostředí a získají povědomí o kulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci, spolupráci a vedení týmů. 

Pracovní právo je právní obor, který se zaměřuje na právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tento předmět se zabývá regulací pracovních podmínek, práv a povinností obou stran s cílem zajistit spravedlivé a vyvážené pracovní prostředí. Studium Pracovního práva zahrnuje právní úpravu pracovních smluv a práva zaměstnanců, jako je právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, minimální mzda a ochrana před diskriminací.

Předmět motivace, pracovní spokojenosti a vedení zaměstnanců se zaměřuje na komplexní a hloubkové porozumění třem klíčovým oblastem lidského řízení. Tento předmět se zabývá výzkumem, teoretickými přístupy a praktickými nástroji, které se týkají motivace zaměstnanců, jejich pracovní spokojenosti a efektivního vedení.

Studenti získají hlubší povědomí o faktorech, které ovlivňují motivaci zaměstnanců a budou seznámeni s různými teoretickými přístupy, jako je například Maslowova hierarchie potřeb. Studenti se také seznámí s různými metodami motivace, včetně finančních i nefinančních stimulů, a porozumí jejich vlivu na chování zaměstnanců.

Předmět Odměňování a vzdělávání pracovníků se zaměřuje na strategie a nástroje pro správné odměňování a rozvoj zaměstnanců v organizaci. Studenti se seznámí s různými systémy odměňování, jako jsou finanční a nefinanční benefity, ocenění a motivační programy. Dále se budou zabývat plánováním a implementací vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvojem jejich dovedností a kariérním růstem. Cílem je porozumět vztahu mezi odměňováním, vzděláváním a motivací zaměstnanců a efektivně tyto aspekty řídit v rámci organizace.

Psychologie vedení a řízení lidí se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení zaměstnanců. Studenti se seznámí s různými teoriemi a modely chování zaměstnanců, motivace, komunikace a rozvoje lidí. V rámci předmětu budou studenti zkoumat vliv osobnosti, skupinové dynamiky a emocí na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců. Studenti se naučí efektivně komunikovat, motivovat a řídit týmy s ohledem na individuální potřeby a rozdílné charakteristiky zaměstnanců.

Předmět Firemní kultura a manažerská etika se zaměřuje na význam a vytváření pozitivní firemní kultury a hodnotového systému v organizaci. Studenti se seznámí s důležitostí kultury pro efektivní řízení a rozvoj organizace a budou zkoumat různé aspekty firemní kultury, jako jsou hodnoty, normy, komunikace a vedení. Důraz bude kladen také na etiku v podnikání a roli manažerů při vytváření a udržování etického prostředí.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Kateřina Svobodová, MBA