MBA STUDIUM

Behaviorální ekonomie

  • Úvod
  • /
  • MBA – Behaviorální ekonomie

MBA - Behaviorální ekonomie

MBA program se zaměřením na Behaviorální ekonomii nabízí unikátní přístup ke zkoumání ekonomických rozhodovacích procesů, které se neřídí pouze racionálními ekonomickými modely, ale také zohledňují psychologické, sociální a emocionální aspekty lidského chování. Tento program je ideální pro ty, kteří se chtějí ponořit do světa ekonomie, ale zároveň se zajímají o lidské chování a jeho vliv na ekonomické rozhodování.

Přínosem studia tohoto programu je komplexní porozumění procesům, které stojí za ekonomickým rozhodováním jednotlivců a skupin, a schopnost aplikovat tuto znalost v praxi, ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru. Studenti se naučí, jak analyzovat, předvídat a ovlivňovat ekonomické rozhodování, což je klíčové pro úspěch v mnoha oborech, jako je marketing, politika, veřejná správa, finance a mnoho dalších.

Obsah studijního programu pokrývá široké spektrum témat, včetně principů behaviorální ekonomie, psychologie rozhodování, experimentální ekonomie a neuroekonomie. Dále zahrnuje metody behaviorálního výzkumu a aplikace behaviorální ekonomie v praxi. Každý předmět je navržen tak, aby poskytl studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro efektivní použití behaviorální ekonomie v různých kontextech.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Základy behaviorální ekonomie se zaměřuje na prozkoumání a porozumění fundamentálním principům a teoriím behaviorální ekonomie. Představuje alternativu k tradičním ekonomickým modelům, kde dominuje předpoklad racionálního jednání. Tento předmět nabízí studentům základní porozumění pro mechanismy, které ovlivňují ekonomické rozhodování jednotlivců. Klade důraz na porozumění faktorům, jako jsou sklon k iracionalitě, sociální vlivy, kognitivní zkreslení a další aspekty, které ovlivňují rozhodování v ekonomickém kontextu.

Behaviorální rozhodování je předmět, který hlouběji zabíhá do procesů a mechanismů stojících za rozhodovacími postupy v ekonomických situacích. Studenti zde budou prozkoumávat psychologické aspekty, které ovlivňují rozhodování, jako je vnímání rizika, emocionální faktory a kognitivní zkreslení. Předmět také poskytuje vhled do toho, jak se rozhodovací procesy mění v závislosti na sociálním a kulturním kontextu. To vše umožňuje studentům nejen porozumět, jak lidé skutečně rozhodují, ale také nabízí nástroje pro analýzu a předpověď chování v různých ekonomických situacích.

Předmět Kognitivní psychologie a ekonomické chování je fascinujícím propojení mezi psychologií a ekonomií. Zkoumá, jak naše myšlení, vnímání a paměť ovlivňují naše ekonomické rozhodnutí. Kognitivní zkreslení, heuristiky, rozhodování za nejistoty a další psychologické aspekty se zde prolínají s ekonomickými koncepty. Studenti tak získají ucelený pohled na to, jak psychologie ovlivňuje naše chování v ekonomickém prostředí a jak toto chování může být předpovězeno.

Předmět Behaviorální strategie a řízení se zaměřuje na aplikaci behaviorálních principů v kontextu řízení a strategického rozhodování. Studenti zde objeví, jak mohou být behaviorální poznatky využity pro vývoj efektivních strategií a zlepšení rozhodovacích procesů. Tento předmět se také dotýká tématu behaviorálního řízení týmu, což pomáhá studentům porozumět, jak mohou ovlivnit chování a rozhodování svých kolegů nebo podřízených k dosažení lepších výsledků.

Předmět Neuroekonomie je fascinující křižovatkou ekonomie, neurověd a psychologie. V předmětu se studenti seznámí s tím, jak náš mozek zpracovává ekonomické informace a jak toto zpracování ovlivňuje naše rozhodování. Prozkoumává se například, jak mozek reaguje na riziko, jak vyhodnocuje odměny a jak tato poznání lze aplikovat na ekonomické modely a teorie. Pochopení těchto procesů může vést k vývoji efektivnějších strategií a politik.

Chování spotřebitelů a marketing je předmět, který se zabývá důležitými otázkami týkajícími se toho, jak spotřebitelé přijímají rozhodnutí a jak tyto rozhodnutí ovlivňují jejich nákupní a spotřebitelské návyky. Předmět poskytuje hluboké pochopení faktorů, které ovlivňují spotřebitelské chování, jako jsou sociální, kulturní, osobní a psychologické vlivy. Studenti se naučí aplikovat tyto koncepty na různé marketingové situace, což jim umožní navrhnout efektivní marketingové strategie, které budou cílit na specifické spotřebitelské segmenty.

Teorie her a behaviorální aspekty je dynamický předmět, který se věnuje studiu strategických interakcí mezi racionálními jedinci. Předmět kombinuje základy teorie her s průzkumem behaviorálních modelů, které zohledňují iracionální chování. Studenti se seznámí s klasickými i moderními hrami, včetně dilemat veřejného statku, aukcí a vyjednávacích her. Předmět klade důraz na vývoj schopnosti kritické analýzy a strategického myšlení, což je klíčové pro pochopení složitých interakcí v ekonomice, politice, a dokonce i v sociálním životě.

Psychologie osobnosti je předmět zaměřený na zkoumání a pochopení jedinečnosti jedince. Studenti budou mít příležitost prozkoumat širokou škálu teorií osobnosti, od psychoanalytických přístupů až po moderní kognitivní a behaviorální teorie. Předmět také poskytne studentům možnost prozkoumat vliv osobnosti na chování jedince, včetně toho, jak osobnost ovlivňuje rozhodování a interakci s ostatními. Tento předmět poskytuje důležité kontexty pro další studium behaviorální ekonomie, umožňuje studentům chápat, jak různé aspekty osobnosti mohou ovlivnit ekonomické chování.

Manažerská psychologie je fascinující oblast, která se zabývá tím, jak se psychologické principy a teorie uplatňují v kontextu řízení a leadershipu. Předmět zahrnuje studium motivace, komunikace, rozhodování, stresu na pracovišti a dalších témat, která jsou pro manažery zásadní. Budete mít příležitost prozkoumat, jak mohou být různé teorie použity k řešení konkrétních problémů a výzev, s nimiž se manažeři setkávají v praxi. Skrze studium manažerské psychologie získáte vědomosti a dovednosti, které vám umožní efektivně vést týmy, zvládat konflikty a vytvářet pracovní prostředí, které podporuje výkon a pohodu zaměstnanců.

Behaviorální ekonomie v digitálním prostředí je inovativní předmět, který vás seznámí s unikátními výzvami a příležitostmi, které přináší digitální ekonomika. Předmět se zaměřuje na to, jak se tradiční principy behaviorální ekonomie uplatňují a mění v kontextu digitálního prostředí. Studenti prozkoumají témata jako je nákupní chování online, digitální marketing, sociální média a jejich vliv na rozhodování a chování spotřebitelů. Kromě toho se dozvíte více o využití velkých dat a analytiky chování k lepšímu pochopení a predikci chování spotřebitelů. Studium tohoto předmětu vám poskytne cenné poznatky do rychle se měnícího světa digitální ekonomie a pomůže vám se přizpůsobit novým trendům a technologiím.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Renata Vlková, ACCA