MBA STUDIUM

Management a leadership

  • Úvod
  • /
  • MBA – Management a leadership

MBA - Management a leadership

Studijní program je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí potřebných pro efektivní řízení a vedení organizací. Tento program je vhodný pro manažery, podnikatele a profesionály, kteří se chtějí posunout na vyšší úroveň svých manažerských schopností.

Obsah předmětu se zaměřuje na různé aspekty managementu a leadershipu. Studenti se seznámí s moderními teoriemi a postupy v oblasti managementu, jako je strategické plánování, organizační chování, finanční řízení, marketing a inovace. Důraz je kladen také na rozvoj dovedností leadera, komunikačních schopností, týmového řízení a osobní rozvoj. Předměty jako firemní kultura, etika a řízení změny jsou také součástí obsahu programu.

Studenti získají hlubší znalosti o moderních strategiích a nástrojích v oblasti managementu, což jim umožní efektivně řídit organizace a dosahovat obchodních cílů. Program se také zaměřuje na rozvoj dovedností leadera a kompetencí potřebných pro inspiraci a motivaci týmů. Studenti se naučí analyzovat a řešit komplexní problémy, přizpůsobovat se změnám v prostředí a vést organizace k inovacím a udržitelnému růstu.

Studium programu MBA Management a leadership představuje významný krok pro profesionální růst a kariérní rozvoj. Absolventi tohoto programu získávají silný základ pro úspěšné řízení a vedení organizací v konkurenčním prostředí.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 14-16 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí pevného základu v oblasti moderního managementu a vedení organizací. V rámci studia získají studenti hlubší porozumění kritickým aspektům managementu, včetně plánování, organizace, řízení a kontroly. Budou seznámeni s klíčovými teoretickými koncepty a modely managementu a budou je aplikovat na praktické příklady a scénáře. Důraz bude kladen na rozvoj dovedností v oblasti strategického myšlení, týmové spolupráce, komunikace a rozhodování.

Cílem předmětu je nejen poskytnout studentům teoretické znalosti, ale také rozvíjet jejich analytické a kritické myšlení, řešení problémů a rozhodování. Předmět je proto navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a praktický pohled na současnou manažerskou praxi a připravil je na úspěšné uplatnění v různých oblastech podnikání.

Předmět Strategický management se zaměřuje na vývoj a implementaci strategií pro dosažení dlouhodobé konkurenční výhody organizace. Předmět je navržen tak, aby studentům poskytl znalosti a dovednosti potřebné pro strategické rozhodování a plánování v podnikatelském prostředí. Studenti se budou učit analýze vnějšího a vnitřního prostředí organizace, identifikaci strategických cílů a formulaci konkurenčních strategií. Dále budou probírány různé metody a nástroje pro strategickou analýzu, včetně Porterova modelu pěti sil, SWOT analýzy a analýzy hodnotového řetězce. Studenti budou v rámci předmětu zkoumat proces strategického plánování, implementace strategie a hodnocení jejího úspěchu.

Cílem předmětu Strategický management je připravit studenty na roli manažera, který je schopen formulovat a implementovat efektivní strategie pro organizaci. Studenti se naučí analyzovat podnikatelské prostředí, identifikovat konkurenční výhody a strategické příležitosti a vyvíjet strategie, které odpovídají cílům a potřebám organizace. Tato schopnost je nezbytná pro dlouhodobý růst a udržitelný úspěch organizace v konkurenčním prostředí.

Předmět Management změn se zabývá strategickým a efektivním řízením a implementací změn v organizaci. Studenti se naučí identifikovat, plánovat a řídit změny a porozumět lidským faktorům a chování během procesu změn. Důraz je kladen na roli vedení, komunikaci a monitorování změn. Cílem je získat dovednosti pro úspěšné přizpůsobování se změnám v dynamickém prostředí.

Finanční management je předmětem, který se zaměřuje na strategické řízení a správu financí v organizacích. Tento předmět se zaměřuje na klíčové aspekty finančního rozhodování, správy finančních prostředků a optimalizace finančních zdrojů.

Studenti budou studovat základní finanční koncepty a nástroje, včetně analýzy finančních výkazů, hodnocení investic a finančního plánování. Bude se také zkoumat správa pracovního kapitálu, rizikový management a strategie financování. Předmět dále zahrnuje témata jako je oceňování firem, restrukturalizace, fúze a akvizice.

Cílem předmětu Finanční management je poskytnout studentům solidní základy pro efektivní finanční řízení a rozhodování v podnikatelském prostředí. Studenti se naučí analyzovat finanční situaci organizace, plánovat a provádět investice, správně alokovat finanční prostředky a minimalizovat finanční rizika. Tato znalost a dovednosti jsou nezbytné pro úspěšné řízení finančních záležitostí a dosažení finanční stability a růstu organizace.

Předmět se zaměřuje na strategické a operativní aspekty řízení lidských zdrojů v organizaci. Studenti se seznámí s klíčovými principy a postupy souvisejícími s náborovým procesem, výběrem a zaškolením zaměstnanců. Budou se učit o strategiích motivace a zúročení potenciálu zaměstnanců, včetně systémů odměňování a hodnocení výkonu. Předmět zahrnuje také témata jako rozvoj kariéry, řízení změny a pracovních vztahů. Studenti se seznámí s legislativními aspekty pracovního práva a etiky v oblasti lidských zdrojů. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní řízení a vedení lidí v rámci organizace, a tím přispět k dosažení jejích cílů a dlouhodobého úspěchu.

Předmět Leadership a týmová práce je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti vedení a efektivního fungování týmů v organizacích. Studenti budou studovat různé teoretické přístupy k leadershipu, včetně charismatu  a transformačního vedení. Dále se budou věnovat rozvoji osobnostních a komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro efektivní vedení a motivaci týmu. Předmět také zkoumá principy tvorby a rozvoje týmů, včetně procesů rozhodování, komunikace a konfliktů. Předmět se bude  zabývat důležitými faktory pro vytváření výkonných a součinných týmů. Cílem předmětu je připravit studenty na úlohu leadera a člena týmu v moderním pracovním prostředí.

Předmět Inovace a podnikatelský rozvoj je určený pro studenty, kteří se zajímají o dynamiku inovací a podnikání. Během tohoto předmětu budou studenti zkoumat strategie a nástroje potřebné pro úspěšný rozvoj inovativních projektů a podnikatelských iniciativ.

Obsah předmětu se zaměřuje na proces inovací a podnikání, který zahrnuje identifikaci podnikatelských příležitostí, tvorbu podnikatelských plánů a strategického plánování, analýzu trhu a konkurence, a také implementaci a řízení inovací. Důraz bude kladen na rozvoj kreativního myšlení, schopnost generovat inovační nápady a schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat v týmovém prostředí.

Cílem předmětu Manažerské rozhodování a analýza dat je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní manažerské rozhodování na základě analýzy dat. Studenti se naučí identifikovat klíčové informace v datech, provádět správnou interpretaci a využívat analytické nástroje pro podporu strategických rozhodnutí. Tato schopnost je klíčová pro úspěšné řízení organizace v dnešním datově orientovaném prostředí a umožňuje informované a precizní rozhodování s větší pravděpodobností dosažení úspěchu.

Manažerská psychologie je fascinující oblast, která se zabývá tím, jak se psychologické principy a teorie uplatňují v kontextu řízení a leadershipu. Předmět zahrnuje studium motivace, komunikace, rozhodování, stresu na pracovišti a dalších témat, která jsou pro manažery zásadní. Budete mít příležitost prozkoumat, jak různé teorie mohou být použity k řešení konkrétních problémů a výzev, s nimiž se manažeři setkávají v praxi. Skrze studium manažerské psychologie získáte vědomosti a dovednosti, které vám umožní efektivně vést týmy, zvládat konflikty a vytvářet pracovní prostředí, které podporuje výkon a pohodu zaměstnanců.

Tento předmět je navržen tak, aby studentům poskytl nástroje a techniky pro úspěšnou komunikaci s různými zainteresovanými stranami a schopnost prezentovat své nápady a myšlenky přesvědčivě a jasně.

Obsah předmětu se zaměřuje na různé aspekty komunikace v manažerském kontextu. Studenti se budou učit základním principům efektivní komunikace, včetně aktivního poslechu, verbální a neverbální komunikace a schopnosti se vyjadřovat s jasným záměrem a důrazem. Dále budou probírány techniky prezentace, včetně strukturování prezentací, použití vizuálních pomůcek, poutavého vyprávění a zvládání stresu při veřejném vystupování.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Milan Pirožek, Ph.D.