MBA STUDIUM

Management Soft Skills

  • Úvod
  • /
  • MBA – Management soft skills

MBA - Management Soft Skills

Studijní program MBA se zaměřením na Management Soft Skills je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní sadu dovedností a znalostí v oblasti osobního rozvoje, které jsou klíčové pro úspěch manažerů v dnešním konkurenčním prostředí. Program se zaměřuje na rozvoj měkkých dovedností, které zahrnují komunikační schopnosti, týmovou spolupráci, vedení lidí, rozhodování, řešení problémů, emocionální inteligenci a osobní produktivitu.

Studenti budou mít příležitost prozkoumat různé aspekty manažerských měkkých dovedností a jejich aplikaci v různých organizačních kontextech. Budou se učit efektivně komunikovat se zaměstnanci, zvládat konflikty, vyjednávat a vytvářet silné pracovní týmy. Dále se budou zabývat vývojem osobního leadershipu, motivací a inspirací lidí, a rozvojem vlastního manažerského stylu.

Cílem studijního programu je připravit studenty na efektivní vedení a řízení lidí ve firemním prostředí a poskytnout jim nástroje a dovednosti, které potřebují k dosažení osobního a profesního růstu. Program přispívá k rozvoji manažerských měkkých dovedností, které jsou klíčové pro úspěch v moderním podnikovém prostředí a umožňuje studentům získat konkurenční výhodu na trhu práce.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Leadership a rozvoj manažerských dovedností se zaměřuje na studium principů a strategií úspěšného vedení a rozvoje manažerských dovedností. Studenti se naučí identifikovat vlastní leadershipový styl, budovat a vést týmy, posilovat motivaci a vytvářet inspirativní pracovní prostředí. Předmět také zahrnuje studium strategií pro osobní rozvoj a plánování kariéry.

Předmět se zaměřuje na rozvoj komunikačních schopností nezbytných pro úspěšné vedení a řízení lidí. Studenti se naučí efektivně komunikovat ve všech oblastech manažerského působení, včetně mezilidské komunikace, prezentací, vyjednávání a konfliktního řešení. Předmět zahrnuje i praktické cvičení, které umožňuje studentům zlepšit své komunikační dovednosti v různých scénářích a situacích.


Studijní předmět Emoční inteligence a interpersonální dovednosti se zaměřuje na rozvoj schopnosti rozpoznávat, porozumět a efektivně řídit své vlastní emoce a emoce ostatních. Studenti se naučí využívat emoční inteligenci pro budování silných vztahů, efektivní komunikaci a řešení konfliktů. Předmět zahrnuje také studium interpersonálních dovedností, jako je empatie, aktivní naslouchání a vyjednávání, které jsou klíčové pro úspěšnou manažerskou praxi.

Předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností potřebných pro efektivní rozhodování a řešení problémů v manažerském prostředí. Studenti se seznámí s různými rozhodovacími modely a technikami, jako je analytické myšlení, kritické myšlení a strategické plánování. Předmět zahrnuje také studium procesů řešení problémů, včetně identifikace problémů, analýzy alternativ a implementace rozhodnutí. Studenti se budou učit aplikovat tyto dovednosti v různých manažerských situacích a pracovních prostředích.

Předmět Efektivní sebeřízení se zaměřuje na osobní rozvoj a zvládání sebe sama jako manažera. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a strategie pro efektivní řízení vlastního času, energie a priorit. Studenti se naučí plánovat a organizovat svou práci, efektivně se vyrovnávat se stresovými situacemi a dosahovat vyššího stupně osobní produktivity. Předmět také klade důraz na rozvoj dovedností sebeovládání a motivace.

Předmět Kreativita a inovace v manažerském prostředí se zaměřuje na podporu kreativního myšlení a inovačního potenciálu v manažerském prostředí. Cílem předmětu je rozvíjet schopnost generovat nové nápady, hledat inovativní řešení a podporovat inovativní kulturu ve firmách. Studenti se naučí různé techniky a metody pro podporu kreativity a inovace, včetně brainstormingu a prototypování. Předmět podporuje rozvoj dovedností přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce a nalézat nové přístupy ke zlepšování podnikání.

Studijní předmět Mentoring a rozvoj podřízených se zaměřuje na roli a dovednosti vedení a rozvoje podřízených. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a nástroje pro úspěšné mentorské vedení a rozvoj talentů ve firmách. Studenti se naučí poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, podporovat růst a rozvoj podřízených, a vytvářet prostředí pro jejich úspěch. Předmět klade důraz na rozvoj dovedností jako je poslech, empatie, a schopnost motivovat a inspirovat druhé.

Předmět se zaměřuje na význam etiky a společenské odpovědnosti v roli manažera. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům povědomí o etických výzvách, kterým mohou čelit v manažerské pozici, a o strategiích pro eticky odpovědné rozhodování. Předmět se také zabývá vztahem mezi etikou a dlouhodobou udržitelností firem. Studenti se naučí analyzovat etické dilemata, diskutovat o etických hodnotách v podnikání a vyvíjet strategie pro eticky zodpovědnou práci a vedení.

Předmět se zaměřuje na osobní rozvoj manažera a sebeovládání při vedení lidí. Cílem tohoto předmětu je pomoci studentům lépe pochopit své vlastní síly, slabosti, hodnoty a preference a využívat je k dosažení úspěchu v roli manažera. Studenti se budou učit sebereflexi, sebevyhodnocování a získávání zpětné vazby. Předmět zahrnuje také techniky pro osobní růst, jako je plánování kariéry, rozvoj komunikačních dovedností a vytváření osobní značky.

Předmět Manažerský networking a budování vztahů se zaměřuje na význam budování a udržování profesních vztahů ve vedení a manažerském prostředí. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty efektivně komunikovat, navazovat kontakty a budovat vztahy s kolegy, klienty a dalšími relevantními osobami. Studenti se naučí strategie pro budování a využívání kontaktů, zvládání sociálních situací a vyjednávání. Předmět také zahrnuje studium digitálního networkingu a využívání sociálních médií v profesním prostředí.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní osobní rozvoj a efektivní vedení a budování vztahů v manažerském prostředí. Předmět přispívá k rozvoji manažerských kompetencí a schopností, které jsou klíčové pro úspěch v manažerské roli a budování dlouhodobých vztahů v profesním světě.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Jiří Urbánek