BBA STUDIUM

Základy managementu

  • Úvod
  • /
  • BBA – Základy managementu

BBA - Základy managementu

Program BBA se zaměřením na Základy managementu vám poskytne komplexní znalosti a praktické dovednosti, které vám umožní efektivně plánovat, organizovat a řídit různé aspekty podnikání a businessu. Během studia se seznámíte s klíčovými oblastmi managementu, včetně strategického plánování, lidských zdrojů, marketingu, financí a etiky v podnikání.

Studijní program BBA se zaměřením na Základy managementu je ideální pro absolventy středních škol, kteří chtějí vstoupit do světa podnikání a získat komplexní přehled o základních principech managementu. Je také vhodný pro profesionály, kteří již pracují v oblasti managementu a chtějí posílit své znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří plánují založit vlastní podnikání a potřebují pevný základ pro jeho úspěšný rozvoj. Bez ohledu na vaši výchozí pozici vám studium programu BBA poskytne konkurenční výhodu a připraví vás na rychle se měnící podnikatelské prostředí.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 10-12 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
31.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

BBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí pevného základu v oblasti moderního managementu a vedení organizací. V rámci studia získají studenti hlubší porozumění kritickým aspektům managementu, včetně plánování, organizace, řízení a kontroly. Budou seznámeni s klíčovými teoretickými koncepty a modely managementu a budou je aplikovat na praktické příklady a scénáře. Důraz bude kladen na rozvoj dovedností v oblasti strategického myšlení, týmové spolupráce, komunikace a rozhodování.

Cílem předmětu je nejen poskytnout studentům teoretické znalosti, ale také rozvíjet jejich analytické a kritické myšlení, problémové řešení a rozhodování. Předmět je proto navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a praktický pohled na současnou manažerskou praxi a připravil je na úspěšné uplatnění v různých oblastech podnikání.

V rámci předmětu Základy práva v podnikání získají studenti ucelený pohled na základní právní principy a regulace, které ovlivňují podnikání. V rámci předmětu proto budou představeny různé aspekty práva, které jsou pro podnikatele nezbytné, včetně smluvního práva, obchodního práva, práva duševního vlastnictví a právních otázek souvisejících se zaměstnanci a zaměstnavateli. Studenti také získají porozumění o právních důsledcích rozhodnutí v podnikání a jak může právo ovlivnit strategické plánování a rozhodování.

Předmět Firemní kultura se zaměřuje na význam kultury a hodnot v rámci organizace a jak tyto prvky ovlivňují výkonnost, zaměstnanecké chování a celkový úspěch podniku. Studijní předmět tedy seznamuje studenty s různými typy firemních kultur, ukazuje, jak je možné kulturu identifikovat a měnit, a jak kultura ovlivňuje rozhodování, komunikaci a týmovou dynamiku. Studenti se naučí, jak vytvářet a udržovat pozitivní firemní kulturu, která podporuje inovace a zapojení zaměstnanců.

Základy řízení lidských zdrojů jsou nezbytnou částí každého podnikatelského vzdělání. V tomto předmětu budou studenti vystaveni klíčovým konceptům a metodám souvisejícím s náborovým procesem, vývojem a udržením talentovaných pracovníků. Pochopí, jak řízení lidských zdrojů přispívá k dosažení strategických cílů organizace. Dále se seznámí s nejlepšími postupy v oblasti odměňování, výkonu, diverzity a inkluzivity, a také s řešením konfliktů a právními aspekty řízení lidských zdrojů.

Základy financí a finančního řízení společnosti představují základní prvek obchodního rozhodování a strategie. Studenti získají porozumění pro finanční principy a nástroje, které řídí podnikání, včetně analýzy finančních výkazů, řízení hotovosti a kapitálu, rozpočtování, hodnocení investic a řízení rizik. Předmět rovněž podrobně rozebírá otázky související s financováním a výnosy a jak tyto faktory ovlivňují rozhodování společnosti.

Inovace v podnikání je dynamický předmět, který zdůrazňuje význam inovačního myšlení v moderním podnikatelském prostředí. Studenti se naučí, jak identifikovat a využívat příležitosti pro inovace, jak podporovat kreativitu a jak řídit procesy inovací ve svých organizacích. Tento předmět rovněž zdůrazňuje význam inovací pro konkurenceschopnost podniku a pro růst a úspěch na trhu.

Strategický management je zásadní předmět pro pochopení, jak organizace definují svou misi, stanovují cíle a formulují strategie, aby dosáhly svých ambicí. V rámci studia se předmět zaměřuje na strategické rozhodování, analýzu konkurenčního prostředí, výběr a implementaci strategie a hodnocení a kontrolu strategického výkonu. Studenti se naučí, jak využívat strategické nástroje a modely pro analýzu podnikatelských situací a jak rozvíjet efektivní a konkurenceschopné strategie.

Titul BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský titul v oblasti Business Administration. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul BBA za své jméno.

 
Garant studijního programu

Ing. Hana Janáčková