MBA STUDIUM

Manažerská psychologie

  • Úvod
  • /
  • MBA – Manažerská psychologie

MBA - Manažerská psychologie

Studijní program MBA se zaměřením na Manažerskou psychologii je navržen tak, aby studentům poskytl znalosti a dovednosti v oblasti psychologie, které jsou klíčové pro efektivní vedení a řízení lidí. Program se zaměřuje na porozumění lidskému chování, motivaci, emocím a interakcím ve firemním prostředí.

Studenti se seznámí s různými teoretickými přístupy k psychologii a jejich aplikací v manažerském kontextu. Studijní program zahrnuje studium základních principů psychologie, psychologických testů a nástrojů pro hodnocení a výběr zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů a vedení týmů. Studenti se také naučí aplikovat psychologické principy pro řešení konfliktů, motivaci zaměstnanců a posílení organizačního klimatu.

Cílem studijního programu je poskytnout studentům hlubší porozumění psychologickým aspektům vedení a řízení lidí a vybavit je znalostmi a dovednostmi potřebnými pro efektivní práci s lidmi ve firmách. Program přispívá k rozvoji schopnosti porozumět a efektivně reagovat na různé psychologické aspekty v pracovním prostředí a vytvářet motivující a podpůrné pracovní prostředí pro zaměstnance.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Psychologie osobnosti je předmět zaměřený na zkoumání a pochopení jedinečnosti jedince. Studenti budou mít příležitost prozkoumat širokou škálu teorií osobnosti, od psychoanalytických přístupů až po moderní kognitivní a behaviorální teorie. Předmět také poskytne studentům možnost prozkoumat vliv osobnosti na chování jedince, včetně toho, jak osobnost ovlivňuje rozhodování a interakci s ostatními. Tento předmět umožňuje studentům chápat, jak mohou různé aspekty osobnosti ovlivnit ekonomické chování.

Psychologie vedení a řízení lidí se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení zaměstnanců. Studenti se seznámí s různými teoriemi a modely chování zaměstnanců, motivace, komunikace a rozvoje lidí. Studenti budou v rámci předmětu zkoumat vliv osobnosti, skupinové dynamiky a emocí na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců. Studenti se naučí efektivně komunikovat, motivovat a řídit týmy s ohledem na individuální potřeby a rozdílné charakteristiky zaměstnanců.

Předmět motivace, pracovní spokojenosti a vedení zaměstnanců se zaměřuje na komplexní a hloubkové porozumění třem klíčovým oblastem lidského řízení. Tento předmět se zabývá výzkumem, teoretickými přístupy a praktickými nástroji, které se týkají motivace zaměstnanců, jejich pracovní spokojenosti a efektivního vedení.

Studenti získají hlubší povědomí o faktorech, které ovlivňují motivaci zaměstnanců a budou seznámeni s různými teoretickými přístupy, jako je například Maslowova hierarchie potřeb. Studenti se také seznámí s různými metodami motivace, včetně finančních i nefinančních stimulů, a porozumí jejich vlivu na chování zaměstnanců.

Předmět Odměňování a vzdělávání pracovníků se zaměřuje na strategie a nástroje pro správné odměňování a rozvoj zaměstnanců v organizaci. Studenti se seznámí s různými systémy odměňování, jako jsou finanční a nefinanční benefity, ocenění a motivační programy. Dále se budou zabývat plánováním a implementací vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvojem jejich dovedností a kariérním růstem. Cílem je porozumět vztahu mezi odměňováním, vzděláváním a motivací zaměstnanců a efektivně tyto aspekty řídit v rámci organizace.

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, dovednosti a strategie potřebné pro úspěšné vyjednávání v různých obchodních situacích. Studenti se seznámí s různými vyjednávacími styly, technikami a postupy, které jim pomohou dosáhnout výhodných dohod a udržovat dlouhodobé obchodní vztahy. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti analýzy situací a adaptace na specifické potřeby a preference zákazníků.

Studijní předmět Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na strategické a operativní aspekty řízení lidských zdrojů v organizaci. Studenti se seznámí s klíčovými principy a postupy souvisejícími s náborovým procesem, výběrem a zaškolením zaměstnanců. Budou se učit o strategiích motivace a zúročení potenciálu zaměstnanců, včetně systémů odměňování a hodnocení výkonu. Předmět zahrnuje také témata jako rozvoj kariéry, řízení změny a pracovních vztahů. Studenti se seznámí s legislativními aspekty pracovního práva a etiky v oblasti lidských zdrojů. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní řízení a vedení lidí v rámci organizace, a tím přispět k dosažení jejích cílů a dlouhodobého úspěchu.

Manažerská psychologie je fascinující oblast, která se zabývá tím, jak se psychologické principy a teorie uplatňují v kontextu řízení a leadershipu. Předmět zahrnuje studium motivace, komunikace, rozhodování, stresu na pracovišti a dalších témat, která jsou pro manažery zásadní. Budete mít příležitost prozkoumat, jak mohou být různé teorie použity k řešení konkrétních problémů a výzev, s nimiž se manažeři setkávají v praxi. Skrze studium manažerské psychologie získáte vědomosti a dovednosti, které vám umožní efektivně vést týmy, zvládat konflikty a vytvářet pracovní prostředí, které podporuje výkon a pohodu zaměstnanců.

Předmět se zaměřuje na porozumění psychologickým aspektům změny a strategiím pro efektivní řízení změn v organizacích. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty analýze a hodnocení potřeb a odporů vůči změnám, strategiím komunikace a zapojení zaměstnanců do změnových procesů. Studenti se také seznámí s psychologickými faktory ovlivňujícími přijetí a adaptaci změn a budou mít příležitost rozvinout dovednosti pro řízení a podporu změn v organizaci.

Studijní předmět se zaměřuje na rozvoj kariéry a plánování profesního růstu. Cílem tohoto předmětu je pomoci studentům identifikovat své kariérní cíle, hodnoty a zájmy a vyvinout strategie pro dosažení dlouhodobého úspěchu. Studenti se naučí techniky pro kariérní plánování, včetně výběru a hodnocení pracovních příležitostí, budování profesní sítě a rozvoje potřebných dovedností. Předmět také zahrnuje studium psychologických faktorů ovlivňujících kariérní rozhodování a úspěch.

Studijní předmět Stres a zvládání stresu v manažerské roli se zaměřuje na psychologii stresu a strategie pro jeho efektivní zvládání v manažerské pozici. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům informace o příčinách a důsledcích stresu, a také techniky a nástroje pro snižování a zvládání stresu v pracovním prostředí. Studenti se naučí rozpoznávat stresové situace, vyvíjet strategie pro vyrovnávání se se stresem a podporovat zdravé pracovní prostředí. Předmět také klade důraz na rozvoj dovedností jako je sebekontrola, relaxace a vyrovnávání se se změnami a nejistotou.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Jiří Urbánek