MBA STUDIUM

Finanční management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Finanční management

MBA - Finanční management

Studium MBA se zaměřením na Finanční management vám poskytne hlubší povědomí o klíčových aspektech finančního prostředí a strategickém rozhodování. Během tohoto programu se budete zabývat důležitými tématy, jako je finanční analýza, správa finančních prostředků, investiční strategie, rizikový management a mezinárodní finance. Získáte konkrétní znalosti a nástroje, které vám umožní efektivně řídit finanční zdroje a podporovat růst a udržitelnost vaší organizace.

Studijní program je vhodný pro finanční profesionály, manažery a podnikatele, kteří se chtějí posunout na vyšší manažerské pozice nebo se rozvíjet jako odborníci v oblasti finančního řízení. Je ideální pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti finančního managementu a efektivně aplikovat finanční strategie ve svém podnikání. Studium MBA vám poskytne nejen teoretické znalosti, ale také praktickou orientaci, která vám pomůže čelit složitým finančním výzvám a dosahovat trvalého úspěchu ve své kariéře.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Finanční řízení podniku se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku. V rámci studia se studenti seznámí s důležitými aspekty finančního rozhodování a správy finančních prostředků ve firmě. V rámci předmětu budou studenti studovat základní finanční koncepty a nástroje, jako jsou rozpočtování, plánování cash flow, hodnocení investic a finanční analýza. Budou se zabývat klíčovými tématy, jako je správa pracovního kapitálu, řízení rizik a nákladové účetnictví. Dále se budou věnovat také zásadám finančního modelování a způsobům efektivního využívání finančních prostředků pro dosažení dlouhodobých cílů firmy.

Cílem předmětu je, aby studenti získali pevné základy finančního řízení podniku a byli schopni analyzovat finanční situaci firmy, provádět strategická finanční rozhodnutí a efektivně plánovat a spravovat finanční prostředky.

Finanční kritéria efektivnosti investic je předmět, který poskytuje studentům pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení investičních projektů a investičního rozhodování. V rámci tohoto předmětu studenti prozkoumají různé finanční ukazatele a metody hodnocení efektivnosti investic, jako je návratnost investice, čistá současná hodnota, míra výnosnosti a další. Důraz je kladen na význam těchto kritérií pro investiční rozhodování a na jejich využití v rámci celkové finanční strategie podniku.

Předmět Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém poskytuje studentům komplexní porozumění pro mezinárodní finanční trhy a systémy. Studenti se naučí o měnových systémech, mezinárodních finančních institucích, řízení rizik na mezinárodních finančních trzích a jak mezinárodní finanční otázky ovlivňují podnikání na globální úrovni.

Mezi hlavní učební cíle předmětu patří seznámení studentů s hlavními aspekty a charakteristikami mezinárodních finančních trhů a systémů, poskytnutí studentům porozumění o různých měnových systémech a jejich vlivu na mezinárodní obchod a finance a vyvinout schopnosti studentů v oblasti řízení finančních rizik na mezinárodní úrovni.

Předmět Daňové systémy a optimalizace studentům představuje základy daňové teorie, praktické aspekty fungování daňových systémů a principy efektivní daňové optimalizace. Studenti se naučí o různých typech daní, základních principech daňového práva, a jak se orientovat v různých daňových systémech. Předmět se také zaměří na strategie a metody daňové optimalizace pro individuální i korporátní daňové subjekty.

Předmět Účetní závěrka a účetní uzávěrka je zaměřen na důležité aspekty přípravy a prezentace účetních závěrek a procesu uzavírání účetnictví. Studenti se naučí, jak připravit účetní závěrku v souladu s platnými účetními standardy a jak správně provést účetní uzávěrku. Předmět také pokrývá témata jako je analýza a interpretace účetních závěrek, řízení účetních rizik a účetní regulace.

Cílem předmětu je poskytnout studentům hluboké porozumění o procesu přípravy účetní závěrky a uzávěrky účetnictví a seznámit studenty s hlavními účetními standardy a regulacemi týkajícími se přípravy účetních závěrek.

Controlling a procesní model řízení podniku je předmět, který se věnuje roli controllingu v moderním podnikovém managementu a jeho vztahu k procesnímu modelu řízení podniku. Studenti se seznámí s hlavními funkcemi a úlohami controllingu, včetně plánování, monitorování, analýzy a regulace podnikových procesů. Kromě toho se budou zabývat významem procesního modelu řízení pro efektivitu a efektivnost podnikových operací a jeho využití pro vylepšení controllingu.

Manažerská ekonomika je předmět, který spojuje základy ekonomické teorie s praktickým rozhodováním v oblasti podnikového managementu. Hlavní oblastí zájmu je využití ekonomických principů a nástrojů pro analýzu a řešení různých podnikových problémů a výzev. V tomto předmětu studenti prozkoumají různé ekonomické modely, včetně teorie poptávky a nabídky, teorie výroby a nákladů, a teorie trhu. Důraz je kladen na praktické využití těchto modelů pro rozhodování o cenách, výrobních kapacitách, tržních strategiích a dalších klíčových aspektech podnikání.

Podniková strategie je předmět, který se zaměřuje na procesy vývoje, implementace a řízení podnikové strategie. Studenti se naučí, jak identifikovat strategické příležitosti a hrozby, jak analyzovat konkurenční prostředí a interní zdroje podniku, a jak formulovat a realizovat strategické plány. Důraz je kladen na integraci různých funkčních oblastí podniku do strategického plánování a na význam strategického managementu pro dlouhodobý úspěch podniku.

Fúze a akvizice, restrukturalizace je pokročilý předmět, který se zaměřuje na strategické a finanční aspekty korporátních restrukturalizací, včetně fúzí a akvizic. Studenti se naučí pochopit a analyzovat různé důvody a motivace pro podnikové restrukturalizace, jak identifikovat a vyhodnotit možné příležitosti pro fúze a akvizice a jak správně plánovat a provést úspěšnou restrukturalizaci. Předmět také poskytne ucelený pohled na různé fáze procesu fúze a akvizice, včetně přípravy, hodnocení, jednání, uzavření a post-akviziční integrace.

Finanční regulace a etika je předmět, který se zaměřuje na význam a důsledky finanční regulace a etických standardů v oblasti financí. Předmět se zaměřuje na pochopení role regulace ve finančním sektoru, včetně jejího vlivu na finanční instituce, trhy a ekonomickou stabilitu. Současně se studenti seznámí s klíčovými etickými otázkami, se kterými se setkávají finanční profesionálové, a naučí se, jak aplikovat etické principy a normy v praxi. Předmět také pokrývá aktuální výzvy a trendy v oblasti finanční regulace a etiky.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Martin Hanák, ACCA