DBA STUDIUM

Finanční management

  • Úvod
  • /
  • DBA – Finanční management

DBA - Finanční management

Studium DBA se zaměřením na Finanční management vám poskytne hlubší porozumění současným finančním trendům a strategiím, které jsou klíčové pro úspěšné řízení finančních operací a rozhodování. Během tohoto programu se budete zabývat širokou škálou finančních aspektů, jako je finanční analýza, investiční strategie, rizikový management, fúze a akvizice, a další. Získáte komplexní znalosti o finančních nástrojích, trzích a metodách, které vám umožní efektivně řídit finanční zdroje a přispět ke strategickému růstu a udržitelnosti vaší organizace.

Studijní program DBA je vhodný pro finanční profesionály, ředitele, bankéře, investiční poradce a další odborníky, kteří se chtějí posunout na vyšší manažerské pozice v oblasti finančního managementu. Je také ideální pro podnikatele, kteří chtějí získat pevné základy v oblasti finančního rozhodování a finančních strategiích. Studium DBA vám umožní rozšířit své finanční dovednosti, budovat komplexní strategie a zlepšit výkonnost vašeho týmu a organizace. S kombinací teoretických znalostí a praktické aplikace se budete moci vyrovnat s výzvami současného finančního prostředí a přinést konkrétní přínos jak vašemu osobnímu rozvoji, tak i růstu vaší organizace.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 14-16 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
94.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

DBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Finanční řízení podniku se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku. V rámci studia se studenti seznámí s důležitými aspekty finančního rozhodování a správy finančních prostředků ve firmě. V rámci předmětu budou studenti studovat základní finanční koncepty a nástroje, jako jsou rozpočtování, plánování cash flow, hodnocení investic a finanční analýza. Budou se zabývat klíčovými tématy, jako je správa pracovního kapitálu, řízení rizik a nákladové účetnictví. Dále se budou věnovat také zásadám finančního modelování a způsobům efektivního využívání finančních prostředků pro dosažení dlouhodobých cílů firmy.

Cílem předmětu je, aby studenti získali pevné základy finančního řízení podniku a byli schopni analyzovat finanční situaci firmy, provádět strategická finanční rozhodnutí a efektivně plánovat a spravovat finanční prostředky.

Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém je studijní předmět, který se zaměřuje na finanční aspekty globálního obchodu a mezinárodních transakcí. Tento předmět vám umožní porozumět fungování mezinárodních finančních trhů, jejich regulacím a mechanismům. Budete se zabývat analýzou měnových kurzů, úrokových sazeb, rizikových faktorů a jejich vlivu na globální ekonomiku.

Během studia se seznámíte s klíčovými pojmy a teoretickými koncepty mezinárodních financí a naučíte se používat moderní analytické nástroje pro hodnocení finančních situací na mezinárodních trzích.

Daňové systémy a optimalizace je studijní předmět, který se zaměřuje na hlubší porozumění daňovým systémům a jejich vlivu na podnikání a osobní finance. Během tohoto předmětu budete zkoumat různé daňové právní předpisy, daňové postupy a strategie, které umožňují optimalizovat daňové zatížení.

V rámci studia se budete zabývat principy daňového plánování a získáte dovednosti pro efektivní využití daňových úlev a snižování daňových rizik. Studium vám poskytne důležité nástroje a znalosti pro efektivní řízení daní ve firemním prostředí i pro individuální daňové plánování. Díky tomuto předmětu budete schopni lépe porozumět daňovým systémům a jejich vlivu na ekonomiku a společnost, což vám umožní lépe reagovat na daňové výzvy a příležitosti v podnikání a osobních financích.

Controlling a procesní model řízení podniku je předmět, který se věnuje roli controllingu v moderním podnikovém managementu a jeho vztahu k procesnímu modelu řízení podniku. Studenti se seznámí s hlavními funkcemi a úlohami controllingu, včetně plánování, monitorování, analýzy a regulace podnikových procesů. Kromě toho se budou zabývat významem procesního modelu řízení pro efektivitu a efektivnost podnikových operací a jeho využití pro vylepšení controllingu.

Manažerská ekonomika je předmět, který spojuje základy ekonomické teorie s praktickým rozhodováním v oblasti podnikového managementu. Hlavní oblastí zájmu je využití ekonomických principů a nástrojů pro analýzu a řešení různých podnikových problémů a výzev. V tomto předmětu studenti prozkoumají různé ekonomické modely, včetně teorie poptávky a nabídky, teorie výroby a nákladů, a teorie trhu. Důraz je kladen na praktické využití těchto modelů pro rozhodování o cenách, výrobních kapacitách, tržních strategiích a dalších klíčových aspektech podnikání.

Podniková strategie je předmět, který se zaměřuje na procesy vývoje, implementace a řízení podnikové strategie. Studenti se naučí, jak identifikovat strategické příležitosti a hrozby, jak analyzovat konkurenční prostředí a interní zdroje podniku, a jak formulovat a realizovat strategické plány. Důraz je kladen na integraci různých funkčních oblastí podniku do strategického plánování a na význam strategického managementu pro dlouhodobý úspěch podniku.

Účetnictví a finanční reporting je předmět, který poskytuje studentům hloubkové porozumění pro fungování účetních systémů a pro význam finančního reportingu v rámci podnikového rozhodování. Studenti se naučí, jak připravit a analyzovat finanční výkazy, jak vyhodnotit finanční zdraví a výkonnost podniku, a jak používat účetní data pro strategické a taktické rozhodování. Kromě toho se budou věnovat otázkám finanční regulace a standardů účetního vedení a jejich dopadů na finanční reporting.

Manažerské rozhodování a strategické plánování je předmět, který je zaměřen na rozvoj dovedností a technik potřebných pro efektivní rozhodování a plánování v podnikovém prostředí. Studenti se naučí, jak definovat a analyzovat problémy, jak využívat kvantitativní a kvalitativní metody pro rozhodování, a jak navrhovat a implementovat strategické plány. Dále se seznámí s nástroji pro řízení rizik a nejistot, které jsou často spojeny s rozhodovacím procesem.

Titul DBA (Doctor of Business Administration) představuje vzdělávací program nejvyšší možné úrovně manažerského vzdělávání. Je tedy určen především pro vrcholové manažery na seniorních pozicích, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se o vědecko-výzkumný aspekt své práce.

 
Garant studijního programu

Ing. Renata Vlková, ACCA