MBA STUDIUM

Mezinárodní management a diplomacie

MBA - Mezinárodní management a diplomacie

Studijní program MBA se zaměřením na Mezinárodní management a diplomacii je navržen tak, aby studentům poskytl širokou perspektivu na mezinárodní obchodní prostředí a diplomatické vztahy. Program kombinuje obchodní a manažerské principy s důrazem na mezinárodní aspekty a diplomacii.

V rámci tohoto programu studenti získají hlubší povědomí o mezinárodním obchodu, mezinárodních ekonomických vztazích a kulturních rozdílech. Budou se také zabývat strategickým řízením ve vyspělých a rozvíjejících se trzích, mezinárodním marketingem, globálním řízením lidských zdrojů a mezinárodním právem.

Cílem studijního programu je připravit studenty na úspěšné působení v mezinárodním obchodě a diplomatických sférách. Program přispívá k rozvoji dovedností studentů v oblasti mezinárodního řízení, strategického myšlení, mezinárodního marketingu a diplomatických dovedností. Studenti získají také schopnost analyzovat a vyhodnocovat mezinárodní situace, přijímat strategická rozhodnutí a efektivně komunikovat v mezinárodním prostředí.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Studiem předmětu mezinárodní obchod jsou studenti seznámeni s obchodováním na mezinárodním trhu. V předmětu jsou důkladně vysvětleny pojmy otevřenost ekonomiky, uzavřenost ekonomiky a vývoz a dovoz zboží.  Dále se předmět zaměřuje na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. V předmětu se studenti seznamují s typy mezinárodního obchodu a důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy.

Studiem předmětu mezinárodní vztahy získá student přehled o společenských, ekonomických, politických a bezpečnostních procesech, souvislostech a předpokladech. Předmět se zaměřuje na současnou podobu a charakter mezinárodních vztahů a věnuje se také aktérům mezinárodních vztahů a klíčovým otázkám, jako jsou mezinárodní ekonomické vztahy či globalizace.

Mezinárodní obchodní právo je zaměřeno především na obchodování na mezinárodním trhu. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům náhled na tuto problematiku především z obchodně-právního hlediska. Tématem bude nejen členství ČR v Evropské Unii či v různých mezinárodních organizacích, ale také organizace mezinárodních podniků, strategické aliance, inovace v mezinárodním obchodě, obchodní smlouvy nebo platební nástroje, které jsou nejčastěji v mezinárodním obchodě využívány.

Předmět se zaměřuje na využití inovací a technologií v mezinárodním prostředí. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro úspěšné vedení inovačních projektů a strategického využití technologií v globálním kontextu.

Studenti se seznámí s klíčovými koncepty a přístupy k inovacím a technologickému řízení ve světovém měřítku. Předmět zahrnuje studium inovačních procesů, strategického inovačního managementu, technologického transferu a ochrany duševního vlastnictví v mezinárodním prostředí.

Cílem předmětu je naučit studenty porozumět a analyzovat mezinárodní ekonomiku a obchodní vztahy. Studenti se budou zabývat aplikací teoretických konceptů na reálné případy a případové studie. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů porozumět mezinárodnímu obchodnímu prostředí, přijímat informovaná rozhodnutí v mezinárodním kontextu a efektivně komunikovat a spolupracovat v mezinárodním obchodě.

Předmět Globální geopolitika a mezinárodní bezpečnost se zaměřuje na studium geopolitických aspektů a mezinárodní bezpečnosti ve světovém kontextu. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o politických, ekonomických a strategických faktorech, které ovlivňují globální mocenské vztahy a mezinárodní bezpečnost.

Studenti se seznámí s klíčovými teoriemi a koncepty geopolitiky, jako je rovnováha sil, geopolitické regiony, energetická závislost a migrační toky. Předmět zahrnuje studium mezinárodních institucí, jako je Organizace spojených národů (OSN), NATO a Evropská unie, a jejich role v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Předmět se zaměřuje na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro úspěšné působení v diplomatickém prostředí. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti diplomatického protokolu, diplomatického vyjednávání, komunikace a řešení konfliktů.

Studenti se seznámí s principy a postupy diplomatického protokolu, které se týkají správného chování, formálního oblečení, etikety a mezinárodního vystupování. Předmět zahrnuje také studium vyjednávacích technik a strategií, které jsou klíčové pro dosažení úspěšných diplomatických dohod. Cílem předmětu je naučit studenty efektivně komunikovat a jednat v diplomatickém prostředí, porozumět diplomatickému protokolu a vyjednávacím technikám a aplikovat je v mezinárodním kontextu.

Cílem předmětu mezinárodní marketing je seznámit studenty s novými poznatky, objasnit význam mezinárodního marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštní pozornost je věnována specifikům mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Předmět vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, kde komunikace hraje důležitou roli, zásady segmentace a výběru cílových trhů a marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

V rámci předmětu se studenti seznámí s teoretickými a praktickými přístupy k řízení mezinárodních týmů, vedení v různých kulturních kontextech a interkulturní komunikaci. Předmět zahrnuje studium kulturních rozdílů, jejich vlivu na pracovní vztahy a strategie pro řízení a vedení v multikulturním prostředí.

Obsah předmětu zahrnuje téma kulturních dimenzí a modelů, analýzu interkulturních konfliktů, vyjednávání a komunikace v různých kulturách a rozvoj interkulturních kompetencí. Studenti se budou také zabývat praktickými příklady a případovými studiemi, které jim pomohou porozumět a řešit problémy a výzvy spojené s multikulturním řízením.

Předmět se zaměřuje na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro úspěšné působení v diplomatickém prostředí. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti diplomatického protokolu, diplomatického vyjednávání, komunikace a řešení konfliktů.

Studenti se seznámí s principy a postupy diplomatického protokolu, které se týkají správného chování, formálního oblečení, etikety a mezinárodního vystupování. Předmět zahrnuje také studium vyjednávacích technik a strategií, které jsou klíčové pro dosažení úspěšných diplomatických dohod.

Obsah předmětu zahrnuje také téma komunikace a prezentace v diplomatickém prostředí, včetně interkulturní komunikace a mezinárodního jazykového styku. Studenti se budou také zabývat analýzou a řešením diplomatických konfliktů, včetně strategií pro mírové jednání a mezinárodní spolupráci.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Ondřej Kříž, MSc.