MBA STUDIUM

Business Intelligence

  • Úvod
  • /
  • MBA – Business Intelligence

MBA - Business Intelligence

Studijní program MBA se zaměřením na Business Intelligence je navržen tak, aby studentům poskytl dovednosti a znalosti v oblasti sběru, analýzy a interpretace dat, které jsou klíčové pro strategické rozhodování a řízení v podnikovém prostředí. Program se zaměřuje na využití moderních technologií a analytických nástrojů pro získávání cenných informací a poznatků pro podnikové rozhodování.

Studenti se naučí pracovat s velkými datovými soubory, provádět analýzy trendů a predikce, a identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti. Studijní program zahrnuje studium oblastí jako jsou datové sklady, business intelligence nástroje, datová vizualizace a dashboardy. Studenti se také seznámí s principy a metodikami datového modelování, datové analýzy a získávání dat.

Cílem studijního programu je připravit studenty na efektivní využití dat a informací pro podnikové rozhodování a strategické plánování. Program přispívá k rozvoji dovedností v oblasti analýzy dat, interpretace výsledků a efektivní komunikace výsledků analýz manažerům a dalším zainteresovaným stranám. Studenti získají znalosti a nástroje potřebné pro efektivní vedení a řízení v podnikovém prostředí, které se stále více spoléhá na využívání dat a informací pro strategické rozhodování.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Studijní předmět Základy business intelligence se zaměřuje na základní principy a koncepty v oblasti business intelligence. Studenti se seznámí s rolí business intelligence v podnikovém prostředí, základními technikami a postupy pro sběr a správu dat a využívání datových skladů. Předmět zahrnuje také studium základních metod a nástrojů pro analýzu dat a tvorbu informačních systémů pro podnikové rozhodování.

Studijní předmět Datová analýza a vizualizace se zaměřuje na techniky a metody pro analýzu a vizualizaci dat. Studenti se naučí využívat statistické metody a algoritmy pro analýzu dat a interpretaci výsledků. Předmět zahrnuje také studium nástrojů pro vizualizaci dat a tvorbu interaktivních dashboardů, které umožňují přehledné a efektivní prezentování datových výsledků a závěrů.

Studijní předmět se zaměřuje na zpracování a analýzu velkých datových souborů. Studenti se seznámí s technikami a technologiemi pro zpracování velkých dat (big data) a využití analytických nástrojů pro získávání významných informací z těchto dat. Předmět zahrnuje studium konceptů jako je paralelní zpracování dat, metody pro efektivní vyhledávání a analýzu dat a nástroje pro práci s velkými daty.

Studijní předmět Prediktivní analýza a prediktivní modelování se zaměřuje na prediktivní analýzu dat a tvorbu prediktivních modelů. Studenti se naučí využívat statistické metody a algoritmy pro predikci budoucích událostí a chování na základě historických dat. Předmět zahrnuje studium technik jako je regresní analýza, klasifikace, shlukování a strojové učení. Studenti budou mít příležitost pracovat s reálnými daty.

Cílem předmětu je naučit studenty využívat cloudové technologie pro snadný přístup k datům, flexibilitu, škálovatelnost a snížení nákladů spojených s provozováním a správou business intelligence systémů. Studenti se naučí implementovat a spravovat cloudové řešení pro business intelligence, optimalizovat výkon a zabezpečení dat v cloudovém prostředí. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů využívat moderní technologie pro efektivní shromažďování, analýzu a vizualizaci dat a posiluje jejich schopnost rozhodování na základě relevantních informací.

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro efektivní správu a řízení dat v organizacích. Studenti se naučí identifikovat a vyřešit problémy spojené se správou dat, optimalizovat procesy datové správy a zabezpečení dat. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů efektivně využívat data jako strategický zdroj informací pro podnikové rozhodování a zlepšení výkonnosti organizace.

Předmět zahrnuje studium metrik datové kvality, zabezpečení dat a dodržování předpisů, jako je například ochrana osobních údajů. Studenti se naučí efektivnímu řízení databází a datových skladů, včetně návrhu datových struktur, indexování a optimalizace výkonu. Předmět také klade důraz na správu metadat, datovou integraci a standardizaci.

Cílem předmětu je naučit studenty efektivně využívat techniky strojového učení a umělé inteligence pro analýzu dat a získávání relevantních informací v oblasti business intelligence. Studenti se naučí vytvářet a evaluovat prediktivní modely, automatizovat procesy analýzy dat a identifikovat vzorce a tendence ve velkých datových souborech. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů využívat moderní technologie pro efektivní a inteligentní zpracování dat v prostředí business intelligence, což umožňuje lepší porozumění a predikci chování trhu, zákazníků a dalších faktorů ovlivňujících podnikové rozhodování.

Předmět se zaměřuje na identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s daty a zajištění bezpečnosti dat v organizaci. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro ochranu dat a prevenci bezpečnostních hrozeb v prostředí business intelligence.

Studenti se seznámí s principy a metodikami risk managementu, včetně analýzy rizik, hodnocení rizik a strategií pro řízení rizik v souvislosti s daty. Předmět zahrnuje studium bezpečnostních postupů a technologií, jako je šifrování dat, správa přístupových práv, monitorování datového provozu a ochrana před hrozbami zvenčí i uvnitř organizace.

Předmět Business Intelligence a rozhodovací procesy se zaměřuje na využití business intelligence technologií a nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů v organizaci. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro efektivní sběr, analýzu a prezentaci dat, které jsou klíčové pro strategické rozhodování.

Studenti se seznámí s různými aspekty business intelligence, včetně sběru dat, jejich transformace a ukládání do datových skladů. Předmět zahrnuje studium analytických technik, jako je například prediktivní analýza. Studenti se také naučí využívat nástroje pro vizualizaci dat a tvorbu interaktivních dashboardů pro prezentaci výsledků analýz.

Cílem předmětu je naučit studenty využívat business intelligence pro strategické řízení a dosažení dlouhodobé konkurenční výhody. Studenti se naučí efektivně sbírat a analyzovat data, identifikovat klíčové výkonnostní ukazatele a monitorovat výkonnost organizace vůči strategickým cílům. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů překládat data na relevantní informace pro strategické rozhodování a efektivně využívat business intelligence pro formulaci a implementaci strategií v organizaci.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Jiří Němec