MBA STUDIUM

Real Estate Management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Real Estate Management

MBA - Real Estate Management

Studijní program MBA se zaměřením na Real Estate Management je navržen tak, aby studentům poskytl znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní řízení a správu nemovitostí. Program se zaměřuje na využití strategických a analytických přístupů k realitnímu managementu, a to jak z komerčního, tak rezidenčního hlediska.

V rámci tohoto programu studenti získají široké povědomí o realitním trhu, včetně trendů, právních a regulačních aspektů a ekonomických faktorů ovlivňujících hodnotu nemovitostí. Studenti se seznámí s metodami pro analýzu investičních příležitostí, hodnocení rizik a ziskovosti a strategiemi pro optimalizaci výnosů z nemovitostí.

Cílem studijního programu je připravit studenty na efektivní řízení a správu nemovitostí v konkurenčním realitním prostředí. Program přispívá k rozvoji dovedností studentů v oblasti strategického rozhodování, finančního managementu a projektového řízení v realitním sektoru. Studenti získají také schopnost analyzovat realitní trh, identifikovat investiční příležitosti a efektivně řídit realitní projekty v souladu s obchodními cíli a normami odvětví.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Cílem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Předmět studenty seznámí se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Cílem předmětu je objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Studenti se rovněž naučí konstruovat a aplikovat oceňovací a finanční vzorce v kontextu oceňování a odhadu nemovitostí.

Předmět se zaměřuje na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro úspěšný prodej a efektivní komunikaci v oblasti realitního managementu. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a praktické dovednosti pro budování silných vztahů se zákazníky, vyjednávání a prezentaci.

Studenti se seznámí s různými aspekty prodeje a komunikace, včetně technik získávání a udržování klientů, vedení prodejního procesu a vyjednávání s klienty. Předmět zahrnuje studium komunikačních strategií, techniky aktivního naslouchání, prezentace a řešení námitek. Studenti se také naučí efektivně využívat digitální komunikační nástroje pro prodej a marketing.

Cílem předmětu je prohloubení znalostí týkajících se významu a fungování katastru nemovitostí. Předmět studenty seznámí s významy zápisů v katastru nemovitostí, historickým přehledem fungování katastru a příslušnými právními prameny. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v postupech katastrálního úřadu při provádění zápisů v takové míře, aby student uměl posoudit, jaké listiny a s jakým obsahem předložit k zápisu do katastru nemovitostí. Absolvováním předmětu se student bude orientovat v jednotlivých výstupech z informačního systému katastru nemovitostí.

Studenti absolvováním předmětu pozemkové právo získají základní znalosti o principech a metodách regulace pozemkového práva. Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled o zvláštnostech a právní úpravě právních vztahů k pozemku, poskytnout základní orientaci ve stěžejních právních předpisech. Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny pozemkového práva, dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům a zvládne určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech.

V rámci toho předmětu budou uchazeči rozvíjet znalosti a praktické dovednosti v souvislosti se správou nemovitostí. Absolvováním předmětu studenti pochopí vztahy mezi pronajímateli a nájemci a budou schopni vyhodnotit alternativní profesionální strategie v řadě scénářů správy majetku a nemovitostí. Důraz bude kladen na strategické situace správy majetku a operativní správy nemovitostí. Předmět se věnuje technické správě budov a nemovitostí a optimalizaci nákladů na spotřebu energií. Předmět se zabývá povinnostmi správce a vlastníka nemovitosti, detailně se věnuje právním aspektům pronajímatele a nájemce a vysvětluje vztahy nájemce a nájemníka.

Cílem předmětu je naučit studenty efektivně investovat do nemovitostí a vyvíjet strategie pro dosažení dlouhodobého růstu a výnosnosti. Studenti získají schopnost analyzovat realitní trh, identifikovat atraktivní investiční příležitosti a rozhodovat na základě finančního a strategického hodnocení. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů v oblasti investičního plánování, rizikového managementu a strategického rozhodování v realitním sektoru.

Obsah předmětu zahrnuje studium strategického plánování realitních investic, výběr vhodných nemovitostí, správu portfolia a optimalizaci výnosnosti. Studenti se budou také zabývat aktuálními tématy v oblasti realitního investování, jako je udržitelnost, technologické inovace a tržní trendy.

Cílem předmětu je poskytnout studentům solidní právní znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro úspěšné působení v realitním sektoru. Studenti se naučí správně interpretovat a aplikovat právní předpisy a smluvní ustanovení v souvislosti s nemovitostmi. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů vyhodnocovat právní rizika a řešit právní záležitosti v realitním prostředí.

Předmět realitní trh a obchodování s nemovitostmi poskytuje kritickou analýzu tržních trendů včetně prodeje, nájmů, poskytování úvěrů a hypoték. Předmět poskytuje hloubkovou analýzu trendů, tržních aktivit, úvěrů, pronájmů a prodejů nemovitostí. Předmět se věnuje plánování měst, chování a mobilitě obyvatelstva. Z makroekonomického hlediska získají studenti představu o tom, jak změny na finančních trzích, příliv mezinárodního kapitálu, místní náklady na kapitál a změny v deficitu či přebytku obchodní bilance ovlivňují současné a budoucí trhy s nemovitostmi. Zvláštní pozornost je v předmětu věnována získání dovedností potřebných k rozlišení krátkodobých spekulativních výkyvů v oblasti nemovitostí od skutečných nebo očekávaných změn v ocenění aktiv, které jsou dány fundamentálními faktory. Předmět analyzuje mikroekonomické determinanty hodnoty nemovitostí a výnosů z pronájmu a současné globální a tuzemské trendy v poptávce po nemovitostech a jejich oceňování.

Předmět zkoumá proces a techniky analýzy nemovitostí jako investičního prostředku, jakož i vliv tržních podmínek a vládních politik na investice do nemovitostí. Předmět umožní uchazečům podrobně porozumět zásadám, teoriím, technikám a postupům souvisejícím s oceňováním investic do nemovitostí a závazků pro různé účely. Předmět se snaží prozkoumat více aplikovaných situací oceňování jako je realizace oceňování v souvislosti se zákonnými požadavky, řízením investic a analýzou portfolia. Uchazeči budou uplatňovat kritičtější chápání a rozvíjet dovednosti nezbytné pro tvorbu investičních a tržních ocenění, včetně provádění komplexních ocenění, hodnocení a interpretací výkonnosti investic do nemovitostí na úrovni jednotlivých aktiv a portfolia.

Předmět Efektivní sebeřízení se zaměřuje na osobní rozvoj a zvládání sebe sama jako manažera. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a strategie pro efektivní řízení vlastního času, energie a priorit. Studenti se naučí plánovat a organizovat svou práci, efektivně se vyrovnávat se stresovými situacemi a dosahovat vyššího stupně osobní produktivity. Předmět také klade důraz na rozvoj dovedností sebeovládání a motivace.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Petr Dočekal