MBA STUDIUM

Management veřejné správy

MBA - Management veřejné správy

Studijní program MBA Management veřejné správy je unikátně navržen pro ty, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a získat hlubší porozumění řízení a fungování veřejného sektoru. Tento program je ideální pro profesionály, kteří se pohybují v oblasti veřejné správy, a pro ty, kteří mají zájem o kariéru v tomto sektoru.

Tento program vám nabídne rozmanitou škálu předmětů, které pokrývají vše od základů správního práva, přes organizační chování a řízení ve veřejné správě, až po ekonomiku veřejné správy a řízení projektů ve veřejném sektoru. Každý předmět je navržen tak, aby vám poskytl teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné k efektivnímu řízení ve veřejném sektoru.

Po úspěšném absolvování tohoto programu budete mít široký přehled o veřejném sektoru a jeho výzvách, a budete připraveni přijmout významné role v řízení veřejné správy.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Veřejná správa a veřejný sektor je základním kamenem studijního programu MBA Management veřejné správy. Tento předmět je navržen tak, aby poskytl studentům hluboké porozumění funkcí a struktur veřejného sektoru a poskytl jim široký rámec pro pochopení role a významu veřejné správy v současné společnosti.

V rámci tohoto předmětu budou studenti zkoumat základy veřejné správy, včetně historie, teorie a praxe veřejné správy, stejně jako struktury a procesy, které formují veřejný sektor. Předmět se zaměřuje na různé aspekty veřejné správy, včetně politického prostředí, veřejného správního práva, veřejné politiky a rozhodovacích procesů, organizačního chování a managementu ve veřejné správě. Kromě toho budou studenti prozkoumávat různé výzvy, kterým čelí veřejný sektor, jako je například transparentnost, odpovědnost a efektivita.

Strategický management ve veřejné správě je předmět, který studentům poskytuje důkladné porozumění tomu, jak se strategie vytváří a implementuje v kontextu veřejného sektoru. Předmět přináší pohled na unikátní výzvy a příležitosti, které přicházejí s řízením a plánováním ve veřejných organizacích.

Studenti budou zkoumat koncepty a nástroje strategického managementu a jejich aplikaci v různých veřejných institucích. Předmět pokrývá širokou škálu témat, včetně strategického plánování, rozhodování, implementace strategií a hodnocení výkonnosti. Navíc budou studenti prozkoumávat, jak mohou strategické iniciativy přispět ke zlepšení veřejných služeb a naplnění cílů veřejné politiky.

Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům pevný základ v oblasti práva, které je aplikováno a uplatňováno ve veřejné správě. V rámci studia tohoto předmětu se studenti seznámí s klíčovými právními principy a strukturami, které řídí operace ve veřejném sektoru. Budou prozkoumávat různé aspekty správního práva, včetně ústavních základů veřejné správy, právních rámců pro regulaci veřejných služeb, právních aspektů rozhodovacích procesů ve veřejném sektoru a právních otázek týkajících se odpovědnosti a práv ve veřejné správě. Předmět je navržen tak, aby studentům poskytl nejen teoretické porozumění veřejného správního práva, ale také jim umožnil pochopit, jak tyto právní principy a struktury ovlivňují každodenní praxi ve veřejné správě.

Předmět Finanční management ve veřejném sektoru je zaměřen na zkoumání a pochopení specifických principů a praktik finančního řízení, které jsou jedinečné pro veřejný sektor. Studenti se seznámí s klíčovými aspekty finančního plánování, rozpočtování, účetnictví a kontroly v rámci veřejné správy.

V rámci studia tohoto předmětu budou studenti prozkoumávat, jak se finanční zdroje alokují a spravují v různých veřejných institucích. Dále se budou zabývat tématy jako jsou veřejné finance, daňová politika, tvorba a analýza rozpočtů, finanční řízení a kontrola, a také jak jsou finanční strategie a rozhodnutí ovlivněny politickými a legislativními faktory. Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší porozumění dynamice a výzvám, které přináší finanční řízení ve veřejném sektoru.

Předmět je zaměřený na propojení mezi kvalitou služeb a efektivitou ve veřejné správě. Předmět nabízí studentům praktický pohled na zlepšování výkonnosti ve veřejném sektoru. Studenti získají přehled o různých metodách a technikách, které se využívají k hodnocení a zvyšování kvality a efektivity ve veřejných institucích.

Během studia tohoto předmětu se studenti budou zabývat množstvím otázek, včetně měření výkonnosti, řízení kvality, procesů a změn ve veřejné správě. Důležitou součástí předmětu je také studium jak strategických, tak operativních aspektů řízení kvality a efektivity. Předmět tak poskytne studentům komplexní nástroje a znalosti, které jim umožní výrazně přispět k zlepšení výkonnosti ve veřejném sektoru.

Veřejné zakázky a evropské fondy je předmět, který se věnuje dvěma významným oblastem ve veřejné správě. Zkoumá komplexní proces veřejných zakázek a zároveň se zabývá zásadami a praxí při získávání a správě prostředků z evropských fondů.

Studenti se naučí základním principům a postupům ve veřejných zakázkách, včetně plánování, zadávání, výběru dodavatelů a hodnocení výsledků. Součástí studia budou také právní aspekty a etické otázky spojené s veřejnými zakázkami. Paralelně se studenti seznámí s procesy týkajícími se evropských fondů – od přípravy a podání žádosti, přes správu a kontrolu projektů, až po hodnocení a audit. Předmět tak studentům poskytne široký přehled o tom, jak efektivně a transparentně spravovat veřejné zdroje a využít možnosti financování z EU.

Předmět Krizový management ve veřejném sektoru je navržen tak, aby poskytl studentům pochopení klíčových aspektů krizového managementu specifického pro veřejný sektor. Předmět se zaměřuje na řízení a zmírňování rizik a krizí, a jak se tyto situace ovlivňují ve veřejném prostředí.

Během studia tohoto předmětu studenti získají důkladné znalosti v oblasti plánování krizových situací, krizové komunikace a rozhodovacích procesů v krizi. Dále budou probírat role a odpovědnosti veřejných správců při krizovém řízení a budou se zabývat praktickými příklady a případovými studiemi. Předmět poskytuje důležité nástroje pro efektivní krizový management, které studentům umožní reagovat rychle a efektivně na krizové situace ve veřejném sektoru.

Předmět Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě představuje základní rámec pro pochopení specifik a dynamiky řízení lidských zdrojů v kontextu veřejného sektoru. Studenti získají ucelený pohled na to, jak efektivně spravovat a rozvíjet lidské zdroje ve veřejných institucích.

Studium tohoto předmětu zahrnuje široké spektrum témat, které pokrývají vše od náboru, výběru, motivace a hodnocení výkonu, až po plánování kariérního růstu a rozvoj talentů. Studenti také získají přehled o právních aspektech řízení lidských zdrojů a o tom, jak se účinně vypořádat s výzvami a změnami, které přináší dynamické prostředí veřejného sektoru. Předmět tak nabízí studentům komplexní pochopení toho, jak strategické řízení lidských zdrojů může přispět k efektivitě a úspěchu veřejných organizací.

Veřejná bezpečnost a obrana je předmět, který se zabývá klíčovými tématy souvisejícími s bezpečností ve veřejném prostoru a obrannou strategií. Zkoumá širokou škálu otázek, od právních aspektů veřejné bezpečnosti až po strategické plánování a řízení obranných operací.

V průběhu studia studenti získají důkladný přehled o současných bezpečnostních výzvách, technikách řízení rizik a principů krizového managementu. Budou se zabývat rolí veřejných institucí v obranných strategiích a jak tyto instituce spolupracují s dalšími subjekty pro zajištění veřejné bezpečnosti. Předmět také pokrývá etické a sociální aspekty veřejné bezpečnosti a obrany. Studium tohoto předmětu poskytuje studentům ucelený pohled na klíčové aspekty veřejné bezpečnosti a obrany, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení ve veřejném sektoru.

Inovace a technologie ve veřejné správě je předmět, který poodkrývá oponu a dává studentům nahlédnout do světa technologických inovací, které jsou zásadní pro efektivní fungování veřejné správy. Předmět je zasazen do současného kontextu digitální transformace ve veřejném sektoru a nabízí přehled o nových technologiích a jejich využití v rámci veřejné správy.

Studenti se setkají s různými aspekty inovací ve veřejném sektoru, jako jsou eGovernment, veřejné digitální služby a technologie pro efektivní správu veřejných zdrojů. Během studia tohoto předmětu studenti prozkoumají, jak se tyto technologie a inovace mohou použít ke zlepšení efektivity, transparentnosti a odpovědnosti ve veřejné správě.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Ondřej Prchal