DBA STUDIUM

Executive management

  • Úvod
  • /
  • DBA – Executive management

DBA - Executive management

DBA Studium se zaměřením na Executive management vám poskytne jedinečnou příležitost prohloubit vaše znalosti a dovednosti v oblasti strategického vedení a manažerského rozhodování. Během tohoto programu se budete zabývat kritickými aspekty moderního byznysu. Budete se učit strategickému plánování, inovacím, transformaci organizací a řízení změn. Také se naučíte efektivně orientovat v komplexních podnikatelských prostředích a vyvíjet strategie pro udržitelný růst a konkurenční výhody.

Studijní program DBA je vhodný pro profesionály, kteří již mají významné zkušenosti v oblasti managementu. Je ideální pro ředitele, vedoucí pracovníky a podnikatele, kteří chtějí dosáhnout dalšího kariérního posunu. Studium DBA vám umožní propojit teorii s praxí a aplikovat své znalosti na reálné manažerské situace. Budete připraveni na výzvy a příležitosti v různých průmyslových odvětvích. Vaše dovednosti budou přínosem pro vaši organizaci i váš osobní profesní rozvoj.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 14-16 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
94.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

DBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Podniková strategie je předmět, který se zaměřuje na procesy vývoje, implementace a řízení podnikové strategie. Studenti se naučí, jak identifikovat strategické příležitosti a hrozby, jak analyzovat konkurenční prostředí a interní zdroje podniku, a jak formulovat a realizovat strategické plány. Důraz je kladen na integraci různých funkčních oblastí podniku do strategického plánování a na význam strategického managementu pro dlouhodobý úspěch podniku.

Kreativita a inovace v podnikání je jedním z nezbytných předmětů v rámci tohoto studijního programu, který se zaměřuje na zkoumání kreativity jakožto klíčového nástroje v podnikání. Během tohoto studia se studenti ponoří do náročného a vzrušujícího světa inovací, který je zásadní pro dosažení konkurenční výhody a úspěchu v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí. Budou se zabývat koncepty, jako je inovativní myšlení, kreativní řešení problémů a jak tato témata aplikovat na reálné obchodní scénáře. Dále se budou zabývat tím, jak vytvářet a udržovat kulturu inovací a kreativity v organizaci. Studium předmětu zahrnuje také porozumění roli různých strategií inovací a jak je efektivně využít.

Předmět Organizační a manažerská efektivita se soustředí na význam a důležitost efektivity a efektivnosti v organizaci. Studenti se naučí, jak identifikovat a posoudit klíčové aspekty efektivního managementu a organizační struktury. Budou se také zabývat problematikou měření a hodnocení organizační efektivity, včetně nástrojů a technik pro dosažení výsledků. V neposlední řadě, studenti získají přehled o různých teoriích managementu a jejich aplikacích v praxi.

Výuka se zaměří na konkrétní nástroje a metody, jako je benchmarking, analýza procesů, hodnocení výkonnosti a další pokročilé techniky, které pomáhají organizacím dosáhnout optimální efektivity. Studenti se seznámí s nejlepšími postupy v oblasti efektivního řízení a naučí se, jak je aplikovat v praxi, aby byli schopni identifikovat a využít příležitosti ke zlepšení.

Vedení a leadership v organizaci je další důležitou součástí studijního programu. Tento předmět zkoumá teorie a praxe leadershipu v různých organizačních kontextech. Studenti budou mít možnost prozkoumat různé styly vedení a způsoby, jakými mohou ovlivnit výkon a morálku týmu. Také se dozvědí více o tom, jak rozvíjet a udržovat účinné vztahy se svými podřízenými a jak využívat své dovednosti a znalosti k řešení organizačních výzev.

Procesní management se zaměřuje na detailní pochopení podnikových procesů, jak jejich fungování ovlivňuje efektivitu organizace a jak lze tyto procesy vylepšit a optimalizovat. Tento předmět studentům poskytuje komplexní náhled na principy a metodiky procesního managementu. Studenti se naučí jak identifikovat kritické procesy v organizaci, jak je analyzovat a posoudit jejich výkonnost.

Zásadní součástí je pochopení toho, jak procesy ovlivňují celkovou výkonnost organizace a jak mohou být optimalizovány pro zvýšení produktivity a efektivity. K tomu studenti získají znalosti v oblasti nástrojů a technik pro analýzu procesů, jako je mapování procesů, modelování procesů a další. Zvláštní pozornost bude věnována procesům spojeným s kvalitou a řízením rizik, protože tyto aspekty mohou významně ovlivnit výsledky procesů.

Předmět Finanční řízení podniku se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku. V rámci studia se studenti seznámí s důležitými aspekty finančního rozhodování a správy finančních prostředků ve firmě. V rámci předmětu budou studenti studovat základní finanční koncepty a nástroje, jako jsou rozpočtování, plánování cash flow, hodnocení investic a finanční analýza. V rámci předmětu se budou studenti zabývat klíčovými tématy, jako je správa pracovního kapitálu, řízení rizik a nákladové účetnictví. Dále se budou věnovat také zásadám finančního modelování a způsobům efektivního využívání finančních prostředků pro dosažení dlouhodobých cílů firmy.

Cílem předmětu je, aby studenti získali pevné základy finančního řízení podniku a byli schopni analyzovat finanční situaci firmy, provádět strategická finanční rozhodnutí a efektivně plánovat a spravovat finanční prostředky.

Management inovací je zásadní oblastí pro moderní organizace, které se snaží zůstat konkurenceschopné a adaptovat se na měnící se podmínky trhu. Tento předmět nabízí hluboké pochopení role inovací v různých typů organizací, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Studenti se naučí, jak identifikovat a využívat inovační příležitosti, jakými metodami a technikami lze podporovat a řídit inovace a jak je integrovat do strategického plánování organizace.

Předmět klade velký důraz na význam a vliv inovací na konkurenceschopnost, produktivitu a udržitelný růst organizací. Studenti budou prozkoumávat, jak podniky a organizace generují nové nápady, jak tyto nápady přeměňují na inovativní produkty, služby nebo procesy, a jak tyto inovace přinášejí hodnotu jak pro organizaci, tak pro její zákazníky.

Titul DBA (Doctor of Business Administration) představuje vzdělávací program nejvyšší možné úrovně manažerského vzdělávání. Je tedy určen především pro vrcholové manažery na seniorních pozicích, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se o vědecko-výzkumný aspekt své práce.

 
Garant studijního programu

Ing. Jiří Dvořák, MBA