MBA STUDIUM

Management inovací

  • Úvod
  • /
  • MBA – Management inovací

MBA - Management inovací

Program MBA Management inovací je navržen tak, aby připravil studenty na vedoucí pozice v oblasti inovačního managementu. Tento program kombinuje kritické a analytické aspekty řízení s praktickými a aplikovatelnými dovednostmi, které jsou nezbytné pro efektivní řízení a implementaci inovací. Program se zaměřuje na širokou škálu témat, včetně strategického managementu inovací, tvorby a realizaci inovačních projektů, řízení a ochrany duševního vlastnictví a mnoho dalších.

Jedinečností tohoto programu je jeho interdisciplinární přístup, který studentům umožňuje pochopit inovace z různých perspektiv – od technologie a vědy, přes obchod a management, až po sociální a kulturní aspekty. Studenti získají komplexní pochopení toho, jak inovace fungují, jak se generují a jak lze efektivně řídit inovační procesy. Program také klade velký důraz na praktické dovednosti a aplikaci teoretických znalostí v praxi, což studentům umožňuje přímo uplatnit naučené dovednosti a poznatky v reálném světě.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Digitální transformace je intenzivní a fascinující předmět, který studentům otevírá svět moderních technologií a digitálních změn, které ovlivňují současné podnikové prostředí. Cílem tohoto předmětu je pomoci studentům pochopit, jak digitální technologie mění tradiční obchodní modely, operace a strategie, a jak mohou organizace využívat digitální nástroje a technologie pro zlepšení svých služeb a procesů.

Studenti se zaměří na konkrétní aspekty digitální transformace, jako je cloud computing, umělá inteligence, big data a analýza dat, automatizace procesů, elektronické obchodování a mnoho dalších. Budou se zabývat nejen technologickými aspekty, ale také důsledky digitální transformace pro management, strategii, marketing, lidské zdroje a další oblasti podnikání.

Tento předmět se zaměřuje na nezbytné kroky, nástroje a postupy potřebné k vytváření, implementaci a hodnocení podnikových strategií. Studenti se naučí, jak analyzovat podnikové a vnější prostředí, definovat podnikovou vizi a cíle, formovat a implementovat strategické plány a monitorovat a hodnotit jejich výsledky. V rámci studia budou probírány různé strategické modely a koncepty, včetně SWOT analýzy, strategického plánování, konkurenční analýzy a mnoho dalšího.

Tento předmět studentům představí základy umělé inteligence (AI) a její aplikace v podnikovém prostředí. Studium se zaměří na to, jak mohou podniky využívat AI pro zlepšení svých procesů, produktů a služeb. Předmět pokrývá široké spektrum tématických oblastí, včetně strojového učení, robotické automatizace procesů, prediktivní analýzy, chatbotů a dalších. Studium předmětu poskytuje taktéž informace o etických a sociálních důsledcích používání AI v podnikání.

Tento předmět se zabývá základními principy a strategiemi řízení inovací. Studenti se seznámí s různými metodami a nástroji pro správu inovací v podnikovém prostředí. V rámci předmětu se studenti seznámí s procesem tvorby inovativního prostředí a stimulování týmové spolupráce. Předmět poskytne studentům povědomí o důležitosti inovací a jak je efektivně řídit.

Tento předmět se zaměřuje na strategický přístup k inovacím v podnikatelském prostředí. Studenti se budou učit o různých strategiích inovací a jak je začlenit do obchodního plánu. Bude se také zkoumat proces plánování inovací a identifikace klíčových faktorů úspěchu. Předmět poskytne studentům znalosti a nástroje potřebné pro formulaci a implementaci inovačních strategií v různých organizacích. Součástí předmětu je také studium inovačního ekosystému a spolupráce se strategickými partnery.

Tento předmět se zaměřuje na studium technologií a aplikací v oblasti robotizace a automatizace. Studenti se seznámí s různými typy robotů, jejich schopnostmi a omezeními. Budou se také učit o softwarových a hardwarových systémech používaných v průmyslové automatizaci. Předmět se zabývá také etickými a právními aspekty robotiky a automatizace.

Tento předmět se zaměřuje na vztah mezi inovacemi a technologiemi. Studenti se budou učit o vývoji a implementaci technologií a jak tyto technologie přispívají k inovacím v různých oblastech. V rámci předmětu je probírán vliv technologií na společnost a ekonomiku, a také faktory, které ovlivňují úspěch inovací z technologického hlediska.

Tento předmět se zaměřuje na proces zakládání a rozvoje inovačních podniků a start-upů. Studenti se seznámí s klíčovými aspekty podnikání v oblasti inovací, včetně identifikace tržních příležitostí, tvorby obchodního modelu, získávání finančních prostředků a řízení rizik. Budou se také učit o specifických výzvách a strategiích spojených s růstem a škálováním inovačních podniků. Předmět poskytne studentům praktické znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné podnikání v oblasti inovací a start-upů.

Tento předmět se zaměřuje na vztah mezi inovacemi a udržitelným rozvojem. Studenti se budou učit o inovačních přístupech a technologiích, které přispívají k udržitelnosti v různých oblastech, jako je ekonomika, životní prostředí, sociální sféra a energetika. V rámci předmětu se dotkneme i konceptu udržitelného rozvoje a jeho globálním významu. Studenti budou zkoumat, jak mohou inovace přispět k řešení environmentálních a sociálních problémů a k dosažení dlouhodobě udržitelného růstu. Součástí předmětu je také studium příkladů inovačních iniciativ a projektů, které směřují k udržitelnosti.

Tento předmět se zaměřuje na zkoumání etických otázek a sociálních dopadů inovací. Studenti budou diskutovat o různých etických dilematech spojených s vývojem a používáním nových technologií. Budou zkoumat sociální, kulturní a ekonomické aspekty inovací, včetně nerovností, práce a zaměstnanosti, environmentální udržitelnosti a zodpovědného podnikání. Předmět poskytne studentům vhled do komplexního rámce, ve kterém se inovace odehrávají, a pomůže jim lépe porozumět důsledkům a odpovědnosti spojené s inovativními iniciativami.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Lubomír Klesla, Ph.D.