MBA STUDIUM

Podnikání a provoz organizace

MBA - Podnikání a provoz organizace

Studium MBA se zaměřením na Podnikání a provoz organizace vám otevře dveře k novým příležitostem a strategiím v oblasti podnikání. Během tohoto programu se budete zabývat klíčovými aspekty, jako je podnikatelský plán, inovace, strategické řízení, obchodní analýza, marketing a financování podnikání. Získáte nejen hluboké znalosti o podnikatelském prostředí, ale také praktické dovednosti a nástroje, které vám umožní budovat a provozovat úspěšné organizace.

Studijní program je vhodný pro podnikatele, manažery a profesionály, kteří mají zájem o rozvoj svého podnikatelského potenciálu a efektivní provozování organizací. Je ideální pro ty, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti strategického podnikání, inovací a řízení rizik. Studium tohoto programu vám umožní získat nezbytné nástroje pro podnikání, objevovat nové obchodní příležitosti a dosahovat vynikajících výsledků ve svém podnikání.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Podniková strategie je klíčovým předmětem tohoto studijního programu. Předmět je navržen tak, aby vám poskytl komplexní povědomí a analytické nástroje pro efektivní formulaci a implementaci strategického směřování vaší organizace. V rámci studia předmětu Podniková strategie se budete zabývat studiem různých teoretických konceptů a praktických přístupů k vytváření podnikových strategií. Naučíte se rozpoznávat a analyzovat vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují strategické rozhodování, a získáte dovednosti pro formulaci konkrétních strategických plánů. Budete se také věnovat otázkám konkurenčního prostředí, tržní analýze, inovacím a budování udržitelné konkurenční výhody.

Studium předmětu Podniková strategie vám umožní rozšířit své analytické schopnosti, strategické myšlení a schopnost provést hodnocení vašeho podnikání. Budete se učit efektivně vyhodnocovat alternativní strategické možnosti a rozhodovat na základě dlouhodobých cílů a strategické vize.

Tento předmět je navržen tak, aby vám poskytl znalosti a dovednosti potřebné k vytvoření komplexního podnikatelského plánu a strategie pro úspěšné podnikání. Budete se věnovat zásadám a postupům vytváření podnikatelského plánu, který slouží jako mapa pro podnikatelský úspěch. Naučíte se analyzovat trhy, konkurenci a spotřebitelské potřeby, a na základě těchto informací vypracovat strategické směřování a podnikatelské cíle. Důraz je kladen na plánování finančních prostředků, marketingovou strategii, operativní plánování a rizikový management.

Studium předmětu Podnikatelské plánování a strategie vám umožní převzít kontrolu nad vlastním podnikáním a efektivně řídit jeho růst a rozvoj. Budete se učit identifikovat a využívat příležitostí na trhu, rozpoznávat klíčové konkurenční výhody a vypracovávat strategie pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

Předmět Podnikatelský marketing a branding je zaměřen na poskytnutí znalostí a dovedností v oblasti strategického marketingu a budování značky. Během studia se budete zabývat klíčovými aspekty podnikatelského marketingu a jeho vztahem k budování a správě značky.

V rámci předmětu se seznámíte se základními principy a koncepty podnikatelského marketingu. Budete zkoumat jeho roli v podnikání a vytváření konkurenční výhody. Dále se zaměříte na strategické plánování marketingu. Budete se zabývat formulací marketingové strategie a stanovením cílů. Naučíte se, jak segmentovat trh, vybrat vhodný cílový trh a správně pozicovat produkt nebo službu. Zaměříte se také na jednotlivé prvky marketingového mixu a budete se věnovat produktovému managementu a inovacím, cenové strategii a řízení cen, distribučním kanálům a logistice a marketingové komunikaci a propagaci.

Předmět Finanční řízení podniku se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku. V rámci studia se studenti seznámí s důležitými aspekty finančního rozhodování a správy finančních prostředků ve firmě. V rámci předmětu budou studenti studovat základní finanční koncepty a nástroje, jako jsou rozpočtování, plánování cash flow, hodnocení investic a finanční analýza. Budou se zabývat klíčovými tématy, jako je správa pracovního kapitálu, řízení rizik a nákladové účetnictví. Dále se budou věnovat zásadám finančního modelování a způsobům efektivního využívání finančních prostředků pro dosažení dlouhodobých cílů firmy.

Cílem předmětu je, aby studenti získali pevné základy finančního řízení podniku a byli schopni analyzovat finanční situaci firmy, provádět strategická finanční rozhodnutí a efektivně plánovat a spravovat finanční prostředky.

Předmět Manažerské dovednosti a leadership se zaměřuje na rozvoj klíčových manažerských dovedností a vedení týmu. Během tohoto předmětu se studenti seznámí se strategiemi a technikami, které jim pomohou efektivně vést a motivovat zaměstnance, dosahovat cílů a efektivně komunikovat v manažerské roli.

V rámci předmětu budou studenti studovat témata, jako je strategické myšlení, plánování a organizační schopnosti. Budou se také zabývat rozvojem komunikačních dovedností, vyjednáváním a řešením konfliktů. Dále se budou věnovat také principům a technikám leadershipu, rozvoji a motivaci zaměstnanců a tvorbě a udržování efektivních týmů.

Cílem předmětu je, aby studenti získali nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti v oblasti manažerských dovedností a leadershipu. Budou schopni aplikovat strategie a techniky vedení v reálných pracovních situacích a budovat výkonné a harmonické pracovní týmy.

Předmět Manažerská strategie a rozhodování se zaměřuje na poskytnutí studentům znalosti a dovednosti v oblasti strategického myšlení a rozhodování v manažerské praxi. Během tohoto předmětu se studenti seznámí se základními principy strategického řízení a naučí se analyzovat podnikové prostředí, formulovat strategie a rozhodovat se ve složitých situacích.

V rámci předmětu budou studenti studovat různé analytické nástroje a techniky, které jim pomohou posoudit vnější a vnitřní faktory ovlivňující podnikovou strategii. Budou se zabývat také procesem formulace a implementace strategie a naučí se efektivně rozhodovat v různých manažerských situacích. Důraz bude kladen na strategickou analýzu, plánování, zavádění inovací a sledování výkonnosti.

Předmět Podnikový rozvoj a růst je strategicky navržen tak, aby studentům poskytl důkladné porozumění dynamiky a principům, které řídí růst a rozvoj podniků. Pokrývá širokou škálu témat, včetně firemní strategie, organizační struktury, inovace, tržních trendů, financí a řízení změn. Tento předmět také podporuje kritické myšlení a poskytuje praktické dovednosti a nástroje pro efektivní řízení a podporu růstu podniku.

V rámci sylabu tohoto předmětu se můžete těšit na kombinaci teorie a následné aplikace těchto znalostí. Tímto způsobem je studentům nabídnuta cenná příležitost naučit se, jak efektivně aplikovat teoretické poznatky na konkrétní podnikové situace a výzvy.

Předmět Organizační chování a řízení lidí se soustředí na porozumění lidskému chování v organizačním kontextu a na dovednosti potřebné pro efektivní řízení lidí. Studiem tohoto předmětu získáte hluboké porozumění faktorům, které ovlivňují chování jednotlivců a týmů v práci, včetně motivace, leadershipu, komunikace, rozhodování, konfliktů a kultury organizace.

Obsah předmětu kombinuje teoretické poznatky s praktickými aplikacemi. Začíná prozkoumáním základních teorií a konceptů organizačního chování, a poté se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi. Toto studium vás vybaví kritickými dovednostmi pro efektivní řízení a vedení lidí, podporu týmové dynamiky a vytváření produktivního a pozitivního pracovního prostředí.

Předmět Business Intelligence a datová analýza se zaměřuje na porozumění a aplikaci konceptů a nástrojů pro sběr, analýzu a interpretaci obchodních dat s cílem informovat strategické a operativní rozhodování. V rámci studia tohoto předmětu získáte dovednosti a znalosti potřebné pro transformaci velkého objemu dat do akčních informací a vhledů.

Budete se zabývat klíčovými aspekty Business Intelligence, včetně získávání dat, analyzování dat, prediktivní analýzy, vizualizace dat a reportingu. Dále budete prozkoumávat různé metody a techniky datové analýzy a jejich aplikaci v kontextu obchodních rozhodnutí. Zatímco hluboké technické dovednosti nejsou pro tento předmět vyžadovány, je důležité porozumění tomu, jak tyto nástroje a techniky mohou být využity pro podporu obchodních cílů.

Předmět Řízení projektů a inovací se zabývá klíčovými principy a nástroji pro efektivní řízení a plánování projektů, stejně jako rozvoj a implementaci inovací. Tento předmět je zvláště relevantní pro ty, kteří hledají pochopení dynamiky projektového managementu a inovačních procesů v rámci podnikového prostředí.

Během studia budete zkoumat klíčové aspekty řízení projektů, včetně plánování, rozdělení zdrojů, řízení rizik, sledování pokroku a ukončení projektu. Dále budete prozkoumávat koncepty spojené s řízením inovací, včetně procesů identifikace a hodnocení nových nápadů, strategií pro implementaci a komercionalizaci inovací a rolí organizační kultury a struktury v podpoře inovační aktivity.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Jiří Dvořák, MBA