MBA STUDIUM

Strategický Management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Strategický management

MBA - Strategický management

Tento studijní program vám poskytne hlubší porozumění strategickému myšlení a procesům, které jsou klíčové pro úspěšné řízení organizací v konkurenčním prostředí. Během tohoto programu se budete zabývat klíčovými aspekty strategického řízení, jako je analýza a hodnocení prostředí, formulace a implementace strategie, inovace a změna. Získáte znalosti a dovednosti, které vám umožní vést organizace k udržitelnému růstu, vytvářet konkurenční výhody a přizpůsobovat se rychle se měnícím podmínkám trhu.

Studijní program je vhodný pro manažery a profesionály, kteří mají zkušenosti v oblasti managementu a chtějí rozšířit své schopnosti v oblasti strategického řízení. Je ideální také pro ředitele a manažery, kteří se chtějí naučit efektivně formulovat a implementovat strategie, řešit složité strategické výzvy a dosahovat vynikajících výsledků. Studium MBA Strategický management vám poskytne cenné nástroje a perspektivy, které vám umožní lépe porozumět současným trendům v oblasti strategického managementu a stát se úspěšným strategickým lídrem.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Strategický management se zaměřuje na vývoj a implementaci strategií pro dosažení dlouhodobé konkurenční výhody organizace. Předmět je navržen tak, aby studentům poskytl znalosti a dovednosti potřebné pro strategické rozhodování a plánování v podnikatelském prostředí. Studenti se budou učit analýze vnějšího a vnitřního prostředí organizace, identifikaci strategických cílů a formulaci konkurenčních strategií. Dále budou probírány různé metody a nástroje pro strategickou analýzu, včetně Porterova modelu pěti sil, SWOT analýzy a analýzy hodnotového řetězce. Bude se také zkoumat proces strategického plánování, implementace strategie a hodnocení jejího úspěchu.

Cílem předmětu Strategický management je připravit studenty na roli manažera, který je schopen formulovat a implementovat efektivní strategie pro organizaci. Studenti se naučí analyzovat podnikatelské prostředí, identifikovat konkurenční výhody a strategické příležitosti a vyvíjet strategie, které odpovídají cílům a potřebám organizace. Tato schopnost je nezbytná pro dlouhodobý růst a udržitelný úspěch organizace v konkurenčním prostředí.

Management inovací je zásadní oblastí pro moderní organizace, které se snaží zůstat konkurenceschopné a adaptovat se na měnící se podmínky trhu. Tento předmět nabízí hlubší pochopení role inovací v různých typech organizací, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Studenti se naučí, jak identifikovat a využívat inovační příležitosti, jakými metodami a technikami lze podporovat a řídit inovace a jak je integrovat do strategického plánování organizace.

Předmět klade velký důraz na význam a vliv inovací na konkurenceschopnost, produktivitu a udržitelný růst organizací. Studenti budou prozkoumávat, jak podniky a organizace generují nové nápady, jak tyto nápady přeměňují na inovativní produkty, služby nebo procesy, a jak tyto inovace přinášejí hodnotu jak pro organizaci, tak pro její zákazníky.

Předmět Firemní kultura a identita se zaměřuje na význam kultury a hodnot v rámci organizace a jak tyto prvky ovlivňují výkonnost, zaměstnanecké chování a celkový úspěch podniku. Studijní předmět tedy seznamuje studenty s různými typy firemních kultur, ukazuje, jak je možné kulturu identifikovat a měnit, a jak kultura ovlivňuje rozhodování, komunikaci a týmovou dynamiku. Studenti se naučí, jak vytvářet a udržovat pozitivní firemní kulturu, která podporuje inovace, zapojení zaměstnanců a vysoce kvalitní výkonnost.

Předmět Finanční řízení podniku se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku. V rámci studia se studenti seznámí s důležitými aspekty finančního rozhodování a správy finančních prostředků ve firmě. V rámci předmětu budou studenti studovat základní finanční koncepty a nástroje, jako jsou rozpočtování, plánování cash flow, hodnocení investic a finanční analýza. Budou se zabývat klíčovými tématy, jako je správa pracovního kapitálu, řízení rizik a nákladové účetnictví. Dále se budou věnovat také zásadám finančního modelování a způsobům efektivního využívání finančních prostředků pro dosažení dlouhodobých cílů firmy.

Cílem předmětu je, aby studenti získali pevné základy finančního řízení podniku a byli schopni analyzovat finanční situaci firmy, provádět strategická finanční rozhodnutí a efektivně plánovat a spravovat finanční prostředky.

Předmět marketingová komunikace je koncipován tak, aby studentům představil základní koncepty a principy efektivní komunikace se zákazníky. Během studia se budou studenti věnovat studiu různých komunikačních kanálů a technik, jako je reklama, osobní prodej, prodejní podpora a veřejné vztahy. Dále budou rozvíjet své dovednosti v oblasti plánování, realizace a vyhodnocení marketingových komunikačních kampaní.

Předmět Strategické plánování a implementace je navržen tak, aby studentům poskytl porozumění pro význam, proces a aplikace strategického plánování v rámci podnikání. Předmět se soustředí na to, jak organizace vytvářejí, implementují a hodnotí své strategie pro dosažení konkurenční výhody a dlouhodobého úspěchu. Studenti budou pracovat na konkrétních případových studiích a projektech, které jim umožní aplikovat teoretické koncepty strategického plánování v praxi.

Předmět Inovační strategie a řízení inovací je zaměřen na výuku o důležitosti inovací v podnikání a jak organizace mohou vytvářet a implementovat úspěšné inovační strategie. Studenti budou prozkoumávat různé aspekty inovačního procesu, včetně identifikace a hodnocení nových příležitostí, řízení a ochrany duševního vlastnictví a správného zavádění inovací do praxe.

Hlavním cílem předmětu je zdůraznit význam inovací v moderním obchodním prostředí a poskytnout studentům hluboké porozumění pro to, jak mohou inovace ovlivnit výkon a konkurenceschopnost organizací a vést studenty k tomu, aby porozuměli a byli schopni aplikovat zásady a nástroje řízení inovací, včetně identifikace a hodnocení inovačních příležitostí, řízení procesu inovací a implementace inovačních strategií.

Předmět Strategická analýza a vyhodnocování výkonnosti poskytuje studentům nezbytné nástroje a techniky pro efektivní hodnocení a analýzu firemních strategií a výkonnosti. Studenti se naučí, jak identifikovat klíčové výkonnostní ukazatele, jak používat různé analytické metody a nástroje pro měření a sledování výkonnosti a jak interpretovat a aplikovat výsledky analýzy pro rozhodování a strategické plánování.

Cílem předmětu je poskytnout studentům hluboké porozumění o důležitosti strategické analýzy a vyhodnocování výkonnosti v moderním podnikatelském prostředí a vyvinout schopnosti studentů využívat kvantitativní a kvalitativní metody pro analýzu a hodnocení výkonnosti.

Studijní předmět Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na strategické a operativní aspekty řízení lidských zdrojů v organizaci. Studenti se seznámí s klíčovými principy a postupy souvisejícími s náborovým procesem, výběrem a zaškolením zaměstnanců. Budou se učit o strategiích motivace a zúročení potenciálu zaměstnanců, včetně systémů odměňování a hodnocení výkonu. Předmět zahrnuje také témata jako rozvoj kariéry, řízení změny a pracovních vztahů. Studenti se seznámí s legislativními aspekty pracovního práva a etiky v oblasti lidských zdrojů. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní řízení a vedení lidí v rámci organizace, a tím přispět k dosažení jejích cílů a dlouhodobého úspěchu.

Řízení rizik je dalším klíčovým prvkem krizového managementu. V tomto předmětu studenti získají podrobný přehled o různých typech rizik a o tom, jak je identifikovat, analyzovat a hodnotit. Studenti se také naučí, jak vytvářet a implementovat strategie řízení rizik, které pomáhají předcházet krizím a minimalizovat jejich dopady.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Pavel Král, Ph.D.